Sessions i seminaris

Sessions lectives

La majoria de sessions lectives són impartides per diferents professors, acompanyats d’un guió i una documentació lliurada als alumnes, en un entorn que intenta propiciar la participació a l’aula.

Són poques les lectures prèvies a la sessió que s’exigeix als alumnes, però és habitual que els alumnes hagin de realitzar exercicis o resoldre casos individualment o en grup, fora de la sessió, al llarg de cada curs.

Seminaris

Les sessions lectives habituals són complementades per dotze seminaris dins del Postgrau 1 – Diploma d’Especialització en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat. Els seminaris són preparats per grups de tres alumnes amb el suport d’un professor. Tots els alumnes han de preparar un mínim de 2 seminaris dins del Postgrau 1.

Els objectius dels seminaris són donar als alumnes l’oportunitat d’aprofundir en un determinat tema, treballar-lo en equip, preparar-ne la presentació, exposar-lo controlant el temps previst, i propiciar el debat i la participació.

En el seminaris s’avalua de cada alumne el següent: coneixements i continguts; esforç i treball individual; treball en equip; exposició ordenada i clara; capacitat de síntesi i d’anàlisi; presentació oral; mitjans audiovisuals i en paper; comunicació no verbal; i estímul a la participació.

Debats

Dins de cada Postgrau es realitzen un o dos debats. Aquests es realitzen amb persones expertes en el tema corresponent amb l’objectiu de contrastar idees i opinions. El moderador-animador presenta les grans qüestions a debatre i entre els ponents invitats s’estableix un diàleg viu al qual s’afegeixen posteriorment els alumnes.