9. EXTRACCIÓ > 9.1. fonament de la tÈCNICA
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
Utillatge laboratori
Dicccionari Utillatge
Muntatge a reflux
Plaques calefactores
Obtenció de gasos
Bec Bunsen
Manipulació tubs d'assaig
Mesura de volums
tancar
9.1 Fonament de la tècnica
9.2 Tipus d'extraccions
9.3 Utillatge, muntatge i procediment
9.4 Riscos i normes de seguretat
tancar

En què consisteix?

L’extracció amb dissolvents és la tècnica de separació d’un compost a partir d’una mescla sòlida o líquida, aprofitant les diferències de solubilitat dels components de la mescla en un dissolvent adequat. Constitueix una de les tècniques de separació de compostos més emprada al laboratori químic.

En un laboratori químic, és freqüent utilitzar mescles complexes de diferents compostos. Gairebé sempre que es duu a terme una reacció de preparació d’un compost determinat, és necessari separar aquest producte de la mescla de reacció on hi poden haver subproductes formats en la reacció, sals o altres impureses. Així, al laboratori químic la separació i la purificació del producte desitjat són tan importants com l’optimització de la seva síntesi, amb la qual cosa, a més a més de millorar les condicions de reacció buscant un alt rendiment de formació del producte desitjat, s’han de plantejar processos eficients de separació que permetin una recuperació màxima del producte a partir de la mescla de reacció. L’extracció és una de les tècniques més útils per a fer-ho.

Fonament teòric:

La separació d’un compost per extracció es basa en la transferència selectiva del compost des d’una mescla sòlida o líquida amb altres compostos cap a una fase líquida (normalment un dissolvent orgànic). L’èxit de la tècnica depèn bàsicament de la diferència de solubilitat en el dissolvent d’extracció entre el compost desitjat i els altres compostos presents a la mescla inicial.Objectiu:

El principal objectiu de l’extracció és separar selectivament el producte d’una reacció, o bé eliminar les impureses que l’acompanyen en la mescla de reacció, gràcies a les seves diferències de solubilitat en el dissolvent d’extracció escollit.

 

A A A