9. EXTRACCIÓ > 9.4. Riscos i Normes de seguretat
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
9.1 Fonament de la tècnica
9.2 Tipus d'extraccions
9.3 Utillatge, muntatge i procediment
9.4 Riscos i normes de seguretat
tancar

9.4.1. Extraccions amb dissolvents volàtils.9.4.1.1. Extraccions a temperatura ambient

9.4.1.2. Extraccions en calent

 

9.4.1.1. Extraccions a temperatura ambient

Com s’ha comentat, en la majoria dels processos d’extracció líquid-líquid o sòlid-líquid a temperatura ambient, s’utilitza un compost orgànic volàtil, normalment un dissolvent inflamable, amb la qual cosa qualsevol sobrepressió en el muntatge o una fuita de vapor pot provocar un incendi. S’ha de tenir en compte que sempre que es manipulin substàncies d’aquestes característiques es presenta risc d’incendi i explosió.

Els sistemes per al control d’aquests riscos són:

Si s’utilitza un embut de decantació amb agitació manual, a més a més hi ha el problema del contacte directe amb els productes i la possibilitat de projeccions de líquids i inhalació de concentracions elevades de vapors quan s’alleuja la pressió de l’embut (generada per vaporització durant l’agitació) a través de la vàlvula de la clau de pas. En aquesta operació és recomanable usar guants impermeables, roba de protecció i, com s’ha comentat abans, dur a terme l’operació a la vitrina, encara que això representi incomoditat, especialment si les substàncies que intervenen en el procés tenen característiques de perillositat elevades.9.4.1.2. Extraccions en calent

L’extracció sòlid-líquid o líquid-líquid en calent és una operació relativament rutinària als laboratoris de química. El cas més habitual és l’extracció amb el sistema Soxhlet. Atès que shi solen emprar líquids volàtils inflamables, s’hauran d’aplicar les recomanacions generals per a la utilització d’aquest tipus de compostos que ja s’han comentat (sobrepressió, presència de vapors inflamables).

A més a més dels sistemes de control de riscos ja comentats, és recomanable que:A A A