2. Metodologia al laboratori > 2.4 noms quÍmics comuns
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d’assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
2.1 Neteja del material de laboratori
2.2 Normes de seguretat dins el laboratori
2.3 Pictogrames de seguretat
2.4 Noms quimics comuns
2.5 Vocabulari quimic
2.6 Sistema Internacional d’Unitats
2.7 Diari de laboratori
2.8 Model de diari de laboratori
tancar
Nom comú Nom sistemàtic Fórmula química
acetona dimetilcetona CH3COCH3
alcohol etanol C2H5OH
aigua règia mescla d’àcid nítric i clorhídric HNO3 + 3HCl en volum
aspirina àcid acetilsalicílic CH3COOC6H4COOH
blanc d’Espanya sulfat de calci hidratat CaSO4·1/2H2O
calç viva òxid de calci CaO
calomelans clorur de mercuri (I) Hg2Cl2
DDT diclorodifeniltricloroetà (C6H4Cl)2CHCCl3
dextrosa glucosa C6H12O6
èter dietilèter C4H10O
freó diclorodifluorometà CCl2F2
guix sulfat de calci decahidratat CaSO4 · 10H2O
glicerina glicerol C3H5(OH)3
lleixiu hipoclorit de sodi al 5% NaClO
marbre carbonat de calci CaCO3
oli de plàtan acetat d’isopentil CH3COOC5H11
sal clorur de sodi NaCl
salfumant àcid clorhídric concentrat HCl
sílica diòxid de silici SiO2
sosa càustica hidròxid de sodi NaOH
teflò polímer de tetrafluoroetilè (C2F4)n
aigua oxigenada peròxid d’hidrogen H2O2
alúmina òxid d’alumini Al2O3
sucre sacarosa C12H22O11
èter de petroli barreja d’hidrocarburs CnH2n+2 (n aprox.=6)
potassa càustica hidròxid de potassi KOH
bicarbonat sòdic hidrogencarbonat de sodi NaHCO3

 

A A A