2. Metodologia al laboratori > 2.7 diari de laboratori
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal.lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil.lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
2.1 Neteja del material de laboratori
2.2 Normes de seguretat dins el laboratori
2.3 Pictogrames de seguretat
2.4 Noms quimics comuns
2.5 Vocabulari quimic
2.6 Sistema Internacional d’Unitats
2.7 Diari de laboratori
2.8 Model de diari de laboratori
tancar

El desenvolupament i els resultats dels experiments que es duen a terme s’escriuen en una llibreta que anomenarem diari de laboratori.  Aquest diari té dues finalitats principals: en primer lloc, tenir per escrit els procediments experimentals i els resultats obtinguts i en segon lloc, que pugui llegir-lo i reproduir-lo una altra persona que vulgui repetir qualsevol experiment que estigui descrit al diari.

Cal deixar algunes pàgines del principi en blanc per utilitzar-les com a índex de continguts. També és convenient posar el nom i l’adreça del propietari perquè pugui ser localitzat en cas de pèrdua. Per assegurar que el material escrit no es perdi és necessari que el diari sigui una llibreta cosida i que els fulls estiguin numerats.

És convenient escriure només en les pàgines de la dreta i que totes les pàgines de l’esquerra quedin lliures. D’aquesta manera es poden utilitzar per escriure notes posteriors a l’experiment, càlculs, previsions, dades de caracterització o altres informacions. No s’ha d’escriure mai en llapis ni s’utilitzarà corrector blanc; les correccions que es facin han de ser visibles.

El primer que s’escriu en el diari de laboratori és la data i el títol de l’experiència que es farà. El títol permet trobar ràpidament un experiment (o una etapa d’un experiment llarg o complicat).

El procediment experimental s’anotarà tal com es porta a terme en el laboratori. No es tracta de copiar exactament la recepta que s’ha trobat a la bibliografia; sovint ens caldrà modificar algun detall perquè no disposem d’un producte o d’un material de laboratori concret. S’anotaran les condicions en què es desenvolupa l’experiment i els fenòmens que s’han observat (canvis de color, aparició de precipitat o de turbulència, augment de temperatura per reacció, etc.). De vegades serà necessari dibuixar (esquemàticament) l’aparell o muntatge amb el qual es fa l’experiment. 

A A A