7. PrecipitaciÓ > 7.1. fonament de la tÈcnica
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
7.1 Fonament de la tècnica
7.2 Cristal·lització/recristal·lització
7.3 El carbó actiu
7.4 Seguretat i residus
tancar

Fonament

Es un procés d’obtenció d’un sòlid a partir d’una dissolució. Es pot fer per una reacció química, per evaporació del dissolvent, per refredament sobtat d’una dissolució calenta, per canvi de polaritat del dissolvent. El sòlid així obtingut s’anomena precipitat i pot englobar impureses. En general caldrà cristal·lizar-lo i recristal·litzar-lo posteriorment.Aplicació

La precipitació troba aplicació en la separació d'un component d'una mescla de compostos, sigui per reactivitat selectiva o bé per diferent solubilitat en un determinat solvent.

Posteriorment s’utilitzarà la decantació o la filtració per a l’aillament, i s’aplicaran tècniques de purificació [cristal·lització, cromatografia de columna] fins a obtenir el compost pur.

La decantació pot utilitzar-se per separar barreges de sòlids i líquids quan no s’utilitzi la filtració. Consisteix a deixar reposar la suspensió fins que, per gravetat, es dipositin les partícules sòlides al fons del recipient. Desprès es traspassa acuradament el líquid a un altre recipient, intentant que no passin partícules sòlides.  +

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A A A