Elevada assistència a la jornada sobre prevenció de riscos als laboratoris de recerca

El 28 d’octubre es va realitzar la segona edició de l’any 2016 de la Jornada sobre prevenció de riscos als laboratoris de recerca.

La Jornada ha comptat amb l’assistència de 157 persones procedents majoritàriament de centres experimentals (Química, Farmàcia, Biologia. Medicina i Ciències de la Salut), però també de facultats com Belles Arts, Geografia i Història, d’unitats transversals com els CCiTUB o el Servei de Qualitat de la Recerca, i de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Al llarg de la sessió es van tractar continguts sobre seguretat, control de l’exposició a agents químics, físics i biològics, gestió de residus tòxics i/o perillosos, aspectes d’ergonomia als laboratoris i primers auxilis en espais de recerca experimental.

Des de l’OSSMA volem agrair la col·laboració de la Facultat de Biologia, que va cedir l’Aula Magna per a la celebració d’aquesta jornada.

Senyal fotoluminiscent sortida emergència

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.