Reprenem la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca en format presencial

El dia 15 de març s’ha celebrat, un cop recuperada l’activitat presencial, una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca. Com en anteriors edicions es va celebrar a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química, i van assistir-hi 150 persones. Durant aquestes jornades es dona a conèixer al personal investigador i de laboratori de recerca els principis bàsics sobre actuació en cas d’emergència, control de l’exposició a contaminants, gestió de residus de laboratori, ergonomia aplicada al treball de laboratori i primers auxilis.

Els ponents són personal tècnic de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), van incidir sobre la  importància d’integrar la prevenció de riscos als projectes d’investigació i als processos de treball, així com d’aplicar conceptes de seguretat, salut i medi ambient en tots els àmbits d’activitat. Aquestes jornades també permeten projectar l’OSSMA i els serveis que donem a la comunitat universitària, com per exemple, assessorament en tot el relacionat amb la implantació de millores per a la seguretat i la salut en els projectes d’investigació i en els procediments de laboratori.

Jornada prevenció riscos laboratoris març 2022

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.