Accedeix a la enquesta de mobilitat

Enquesta de mobilitat 2018

La Universitat de Barcelona està treballant per conèixer com es desplaça la comunitat universitària fins als nostres centres i planificar una mobilitat més sostenible.

Per això us agrairem que empleneu aquesta enquesta i que indiqueu com arribeu a la universitat. Només us caldran 5 minuts, aproximadament.

L’enquesta és totalment voluntària i anònima, tot i que cal autenticar-se com a membres de la comunitat universitària.

El termini per contestar l’enquesta és fins al 15 de març.

Accedeix a l’enquesta [Enquesta tancada]

Aquesta és la segona edició de l’enquesta de mobilitat de la UB. Podeu trobar els resultats anteriors al següent enllaç.

L’enquesta forma part de la línia estratègica de mobilitat del Pla de sostenibilitat de la UB, que va ser aprovat pel Claustre el 12 de juliol de 2012.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


La Universidad de Barcelona está trabajando para conocer cómo se desplaza la comunidad universitaria hasta sus centros y planificar una movilidad más sostenible.

Por ello, os agradeceremos que rellenéis esta encuesta y que indiquéis cómo llegáis a la universidad. Sólo necesitaréis unos 5 minutos, aproximadamente.

La encuesta es totalmente voluntaria y anónima, aunque hace falta autenticarse como miembros de la comunidad universitaria.

El plazo para contestar la encuesta es hasta el 15 de marzo.

Accede a la encuesta [Encuesta cerrada]

Esta es la segunda edición de la encuesta de movilidad de la UB. Podéis encontrar los resultados anteriores en el siguiente enlace.

La encuesta forma parte de la línea estratégica de movilidad del Plan de sostenibilidad de la UB, que fue aprobado por el Claustro el 12 de julio de 2012.

Muchas gracias por vuestra colaboración.


The University of Barcelona is working to find out how the university community commutes to our buildings and to plan a more sustainable mobility.

For this reason, we ask you to spend a few minutes to fill out the survey and to indicate how you get to the university. You will only need 5 minutes, approximately.

The survey is totally voluntary and anonymous, although you must be authenticated as member of the university community.

The deadline for answering the survey is until March 15.

Start the survey [Closed survey]

This is the second edition of the mobility survey of the UB. You can find the previous results in this link.

The survey is part of the mobility strategic line of the UB Sustainability Plan, which was approved by the Cloister on July 12, 2012.

Thank you for your collaboration.L

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.