Mobilitat

Xarxa europea u-mob d’universitats per la mobilitat sostenible

Participació de la UB, des de l’any 2018, a la xarxa u-mob d’universitats europees per la mobilitat sostenible, en el marc d’un projecte LIFE

Reptes Mobilitat (30DiesAmbBici; Urban Mobility Challenge)

Participació de la UB des de l’any 2018, junt amb altres empreses i universitats, en reptes que es duen a terme en el marc de la setmana de la mobilitat sostenible o del mes de la bicicleta. En col·laboració amb Ciclogreen

PuntBici UB

Projecte iniciat l’any 2018 per promoure l’ús de la bicicleta entre la comunitat universitària i millorar la seguretat en la circulació de les persones que ja en són usuàries. Inclou revisions gratuïtes de bicicleta, punts d’autoreparació de la bici, tallers de reparació, o cursos de formació per aprendre a anar en bici i circular de manera segura, entre altres accions

Aparcaments segurs per a bicicleta Vadebike

Conveni de col·laboració amb Vadecity per instal·lar aparcaments de bicicleta segurs del sistema VadebikeBCN al recinte de la Universitat de Barcelona

Perfil de mobilitat de la Universitat de Barcelona. Enquesta 2018

Segona enquesta de mobilitat de la UB, realitzada l’any 2018 per l’equip de la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA. Els informes de resultats es van publicar entre els anys 2018 i 2019, i inclouen tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda a partir de l’enquesta

Qualitat de viari al Campus Diagonal – Portal del Coneixement

Anàlisi de l’estat dels vials que donen accés al Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement a partir del càlcul d’un indicador de qualitat global del viari. Realitzat per l’OSSMA l’any 2016

Fesedit UB-UPC

Projecte per compartir cotxe en els desplaçaments a la universitats, realitzat conjuntament amb la UPC i Easy Innova, spinoff de la UdG. Actiu entre els anys 2015 i 2019

Taula de mobilitat de les universitats. Campus Diagonal

L’Ajuntament de Barcelona, la UB i la UPC van tenir entre els anys 2012 i 2015 un espai de cooperació per promoure la mobilitat sostenible, denominat taula de mobilitat de les unversitats al Campus Diagonal. L’OSSMA va participar-hi com a assesor tècnic

Perfil de mobilitat de la Universitat de Barcelona. Enquesta 2013

Primera enquesta de mobilitat de la UB, realitzada l’any 2013 per l’equip de la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA. Els informes de resultats es van publicar entre els anys 2013 i 2015, i inclouen tant l’anàlisi de l’oferta com l’estudi de la demanda a partir de l’enquesta

Diagnosi de la mobilitat als centres de la UB al Campus de Mundet

Primera diagnosi de mobilitat del Campus Mundet de la UB, realitzada per l’equip de la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA l’any 2011

Diagnosi de la mobilitat als centres de la UB al Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement

Primera diagnosi de mobilitat realitzada a la UB. L’estudi es basa en un projecte final de carrera de la llicenciatura de Ciències Ambientals, dirigit i supervisat per l’equip de la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA

Bicicampus

Projecte iniciat l’any 2007 per promoure el coneixement i l’ús de la bicicleta entre la comunitat universitària, que va consistir en el prèstec de 120 bicicletes durant el curs acadèmic. El projecte va ser finançat per La Caixa, coordinat pel Bicicleta Club de Catalunya (BACC). A partir del curs 2009-2010 es van destinar recursos propis per mantenir-lo actiu, i el projecte va finalitzar l’any 2012

Estudi de mobilitat: Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la UB

Estudi que analitza l’impacte del trasllat de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història del Campus Diagonal a Ciutat Vella. Com a resultat d’aquest estudi es va dur a terme una campanya de sensibilització sobre mobilitat sostenible, tant abans com després del trasllat, que va incloure la realització de la primera cursa dels transports a la UB, en col·laboració amb la PTP