Portada de la memòria de seguiment 2018 del Pla de sostenibilitat UB

Es presenta al Claustre la darrera memòria de seguiment del Pla de Sostenibilitat UB

La vicerectora d’Igualtat i Acció Social, Maite Vilalta, va presentar en la sessió ordinària del Claustre de la Universitat de Barcelona del passat 11 de desembre els punts més rellevants de la memòria anual de seguiment del Pla de sostenibilitat UB.

El Pla de sostenibilitat acaba amb un estat de desenvolupament parcial, que podríem situar en el 50%. Amb la finalització del Pla, hi ha una vintena d’accions que es donen per completades malgrat que puguin tenir continuïtat en el temps. És per això que el nombre d’accions finalitzades arriba a 44, que sumen una tercera part del total previst.

Un altre terç de les accions del Pla (41) han quedat sense iniciar per manca de recursos econòmics i humans i per una integració insuficient de la sostenibilitat a tots els nivells jeràrquics. L’altra tercera part es reparteix entre les accions que han esdevingut inviables (7), les que tot just s’han pogut iniciar (10), les que han quedat en desenvolupament (18) i les que es troben en un estat avançat de desenvolupament (8).

Valoració final del Pla de Sostenibilitat UB 2012-2018
Valoració final del Pla de Sostenibilitat UB 2012-2018

El grau de desenvolupament del Pla és força simètric, amb una proporció similar d’accions no iniciades i finalitzades, i també gairebé idèntic entre accions iniciades i avançades. Aquests resultats indiquen que:

  • en el disseny del Pla es va ser massa ambiciós o es van plantejar mesures que després no han estat viables per la manca de recursos econòmics i humans;
  • no hi ha hagut una integració suficient del Pla als diferents nivells jeràrquics i a totes les unitats administratives, i
  • s’ha pogut completar un nombre important d’accions, principalment en les línies estratègiques més relacionades amb la gestió ambiental, l’execució de les quals depenia directament de l’OSSMA.
Principals resultats d'evolució dels consums a la UB entre els anys 2016 i 2017
Principals resultats d’evolució dels consums a la UB entre els anys 2016 i 2017

Quant al grau de desenvolupament de cadascuna de les línies estratègiques:

  • Les línies de mobilitat (LE-3), residus (LE-6) i cooperació i voluntariat (LE-8) són les que més han avançat, amb gairebé un 60 % d’accions finalitzades i menys d’un 25 % de no iniciades.
  • En un segon graó trobem la línia de recursos naturals (LE-5), amb un 40 % d’accions avançades o finalitzades i una proporció de no iniciades també propera al 25 %.
  • En un tercer nivell de desenvolupament hi ha les línies de comunicació i sensibilització (LE-7) i de recerca en sostenibilitat (LE-10), que, si bé assoleixen un 30-35 % d’accions finalitzades, presenten una elevada proporció d’accions sense iniciar (55 %).
  • A continuació trobem la línia de valors naturals (LE-1), que, si bé no presenta accions finalitzades, sí que té un 40 % d’accions en evolució avançada i només un 25 % sense iniciar.
  • Menys desenvolupades estan les línies d’ordenació territorial i construcció sostenible (LE-2) i de qualitat ambiental (LE-4), que presenten al voltant d’un 40 % d’accions sense iniciar. La primera només té un 10 % d’accions finalitzades i la segona supera per poc el 20 %.
  • Finalment, la línia de sostenibilització curricular (LE-9) mostra el grau més baix d’evolució en el marc del Pla de sostenibilitat, amb només un 10 % d’accions finalitzades i un 55 % sense iniciar.
Petjada de carboni de l'energia i la mobilitat a la UB l'any 2018
Petjada de carboni de l’energia i la mobilitat a la UB l’any 2018

El Pla de Sostenibilitat UB va finalitzar el seu període de vigència l’any 2018, i el passat 18 de febrer de 2019 es va donar el tret de sortida a l’elaboració del Pla de Desenvolupament Sostenible de la UB, amb la participació de professorat, PAS i alumnat en la jornada «La Universitat de Barcelona i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS): construint l’Agenda 2030 de la UB», celebrada a l’Edifici Històric.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

11.7: Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.4: Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir·ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar·ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6: Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.7: Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

ODS 14: Vida submarina

14.1: Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per excés de nutrients.

ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

15.8: Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir·ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.