Carrers pacificats al Campus Diagonal.

Resultats de l’Enquesta de Mobilitat UB 2018 del Campus Diagonal

Per veure l’evolució del perfil de mobilitat del Campus Diagonal – Portal del Coneixement i detectar les deficiències i necessitats d’aquest Campus, s’han analitzat per separat les dades de l’Enquesta de Mobilitat UB de l’any 2018 que us vam mostrar en aquest enllaç.

Des de l’última diagnosi de mobilitat del Campus Diagonal, que es va realitzar l’any 2013, l’accés en transport públic al Campus ha millorat gràcies a l’entrada funcionament de la línia de metro L9 sud, als canvis en la xarxa d’autobusos de la ciutat de Barcelona, i a la implantació de la nova xarxa d’autobusos interurbans Exprés.cat.

A més, s’han pacificat diversos carrers del Campus reduint la velocitat de circulació dels cotxes i les motos per donar més seguretat als vianants i als ciclistes. I també s’ha donat continuació al projecte de millora i ampliació dels espais d’aparcament per a bicicletes.

Carrers pacificats al Campus Diagonal.
Carrers pacificats al Campus Diagonal.

Pel que fa al perfil de mobilitat, hi ha hagut petites variacions en els darrers anys. Actualment, el 31 % de la comunitat universitària es desplaça amb mitjans de transport actius, sobretot caminant i amb bicicleta, xifra superior a la d’anys anteriors. A més, l’ús del patinet elèctric ha arribat a Barcelona amb força, i caldrà veure la seva evolució en els pròxims anys.

L’ús del transport públic s’ha reduït lleugerament, i actualment representa el 55 % del total, on el metro és el mitjà de transport més utilitzat.

En canvi, el transport privat motoritzat, s’ha mantingut relativament estable i representa el 14 %, amb un major ús del cotxe en comparació amb la moto.

Distribució modal de la mobilitat al Campus Diagonal
Distribució modal de la mobilitat al Campus Diagonal – Portal del Coneixement.
Evolució temporal de l'enquesta de mobilitat 2018 del campus diagonal dels diferents tipus de transport
Evolució temporal dels diferents tipus de transport utilitzats.

Un altre aspecte on s’ha pogut observar una variació respecte als anys anteriors ha estat el lloc de residència, amb una disminució progressiva de residents a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010, del 54,3% al 50,8% actual. Aquest decreixement pot justificar-se per la crisi econòmica i l’augment de les taxes universitàries i del preu del lloguer dels pisos de Barcelona, que ha provocat que la comunitat universitària hagi tingut més dificultats en aconseguir un allotjament proper al Campus. Aquest fet també s’ha pogut constatar en un petit increment en el temps de desplaçament des del lloc de residència fins a la universitat.

Observacions i suggeriments de l’enquesta de mobilitat 2018 del Campus Diagonal
Distribució percentual per temes de les observacions i suggeriments realitzats a l’enquesta.

Tal com dèiem a l’inici, aquesta Diagnosi ha permès detectar necessitats relacionades amb la mobilitat a la Universitat. Una d’elles és millorar la seguretat per arribar al Campus amb bicicleta fent canvis en els carrers de les ciutats per aconseguir més carrils bici i vies pacificades. A més, tot i que la UB fa anys que treballa en la millora dels aparcaments de bicicletes per evitar robatoris, encara és un tema en què cal continuar fent esforços.

També s’ha posat de manifest una de les reivindicacions que la UB porta anys realitzant, que és l’ampliació del Bicing al Campus Diagonal per donar servei a totes les facultats.

Pel que fa al transport públic, els comentaris sobre les deficiències i les millores necessàries han augmentat respecte a l’última enquesta que es va realitzar el 2013. Tot i que en general el Campus Diagonal té bones connexions amb Barcelona, hi ha altres municipis que tenen connexions més deficients amb transbordaments o freqüències de pas insuficients. A més, diverses persones enquestades posen de manifest els beneficis que suposarien per a la mobilitat acabar les obres de la línia 9 del metro, i unir el TramBaix i el TramBesòs.

I per últim, dels resultats de l’enquesta de mobilitat i dels comentaris rebuts s’observa que caldria fer un debat intern a la universitat sobre la gestió dels aparcaments per a cotxes del Campus.

En aquest enllaç podeu consultar el document complet.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.