La UB participa a la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de Barcelona ha complert els 10 anys de desenvolupament previstos, i l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa durant els mesos de setembre i octubre de 2012 un procés d’aportacions, deliberació i consens per renovar-lo.

La UB participa a la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona, com a entitat signant del Compromís, ha participat en aquesta revisió fent aportacions a l’esborrany del futur Compromís a través del fòrum web i de les sessions de debat celebrades a diversos barris de la ciutat. Com a culminació del procés, el 18 d’octubre ha tingut lloc la Convenció del futur Compromís 2012-2022, on les organitzacions signants han consensuat les aportacions i la versió final d’aquest document.

Durant la Convenció, els representants de la UB han pres part en els debats sobre els següents àmbits temàtics:

  • Biodiversitat: del verd urbà a la naturalització de la ciutat. Es va parlar de la conveniència d’emprar el mot espai verd urbà comunitari en contraposició a parc, jardí, o hort, ja que es vol aconseguir una estructura ecològica funcional a part d’oferir els beneficis socials dels ecosistemes. En aquest sentit, per una banda, es va tractar el tema de la creació d’una xarxa de reserves naturals (retalls d’ecosistemes naturals), important de cara a una Barcelona mosaic amb taques verdes connectades que conformi una veritable xarxa de valor natural, integradora de tots els espais (també els de la Universitat, que no depenen de l’Ajuntament). Tot i això, no es tanca la porta a una ciutat uniformement verda (per cobertes verdes per exemple). Per l’altra, cal revalorar els espais oberts de la perifèria per assegurar-ne la connexió també amb l’entorn. En tots els casos, a l’hora de vegetar un espai es farà amb espècies no invasores i es gestionarà eficientment. També hi va haver controvèrsia amb el tema de l’aigua, ja que es vol potenciar-ne la presència però fent-ne un ús eficient, en un intent de solucionar els problemes de drenatge de la ciutat amb la renaturalització d’antics cursos fluvials. A més, es vol promoure la conservació del medi litoral i marí que encara no gaudeix de cap figura de protecció.
  • Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hiEn aquesta sessió de treball es van tractar temes relacionats amb la promoció de la mobilitat sostenible, potenciant la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic. Es va destacar la necessitat de millorar la seguretat tant dels vianants com dels ciclistes, així com consolidar la xarxa de carril-bici, millorar el servei del transport públic, aconseguir una intermodalitat de la bici amb el transport públic, entre d’altres. A més, també es va parlar d’obtenir un espai públic de qualitat, mitjançant la instauració de superilles, l’ús ordenat i racional de l’espai, i garantint l’excel·lència en el disseny urbà, tant des del punt de vista de la sostenibilitat com de l’accessibilitat per a tothom.
  • Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable. Aquest objectiu proposa, entre altres aspectes, promoure el consum responsable de béns i serveis, incorporar criteris ambientals i socials als concursos públics i prioritzar un model de gestió que avanci cap al residu zero, per tal de reduir la generació de deixalles. Aquestes propostes es troben en consonància amb els objectius i accions del Pla de Sostenibilitat de la UB. Les aportacions de les entitats signants van incidir en la necessitat de canviar el model de gestió de residus, optant per la prevenció i la reducció per sobre de l’abocament i la incineració, així com a remarcar la importància d‘educar en el consum crític i responsable, millorar la informació al consumidor, suprimir el malbaratament alimentari i estendre les xarxes de consum responsable.
  • Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que la incorpori. El Compromís aposta per un nou model econòmic basat en la sostenibilitat, on l’economia sigui verda i de proximitat. Verda significa en harmonia amb el planeta, d’acord amb la seva capacitat de càrrega i, per tant, amb la integració del capital natural en tots els seus afers. Un model capaç tant de generar, com de captar i retenir talent promovent el sector de la recerca universitària amb valors ambientals com a actiu econòmic, per tal que l’eco-innovació esdevingui un motor per a la ciutat. La qual, juntament amb la incentivació de l’ocupació verda, pot donar sortida professional a molts alumnes de titulacions amb contingut ambiental de la nostra universitat. També es va fer èmfasi en un altre actiu econòmic de pes: el turisme, que ha de ser sostenible i revertir en la comunitat local.
  • Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement de causaEn aquest grup de treball es van debatre diversos aspectes relacionats amb l’impuls de l’educació per la sostenibilitat en els diferents nivells: educació formal (centres educatius), no formal (lleure educatiu, equipaments socioculturals, etc.) i informal (mitjans de comunicació, acció comunitària, etc.). També es va parlar de la importància i necessitat de tenir suport per part de l’administració i les altres organitzacions durant la realització de les diferents tasques educatives, fomentar la responsabilitat compartida i el treball col·lectiu, intensificar els processos participatius i de voluntariat, i per últim, millorar els mecanismes per donar a conèixer tots els projectes elaborats.
La UB participa a la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

La UB participa a la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

Font de les imatges: Secretaria de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona

La UB, donant continuïtat a la cooperació en sostenibilitat engegada amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’inici del procés d’implantació de l’Agenda 21, té previst participar en la signatura del nou Compromís un cop s’aprovi la versió definitiva.

Aquesta activitat s’integra en l’acció LE-8.15 del Pla de sostenibilitat UB, que preveu Cooperar amb xarxes universitàries que treballin en sostenibilitat des de diferents perspectives.

Feu un comentari