Capçalera enquesta mobilitat UB 2022

Resultats de l’enquesta de mobilitat UB 2022

Entre el 15 de febrer i el 15 de març de l’any 2022 es va dur a terme la tercera edició de l’enquesta de mobilitat de la Universitat de Barcelona, per conèixer com es desplaça la comunitat universitària fins als nostres centres a fi de planificar una mobilitat més sostenible.

Enquesta mobilitat UB 2022. Resum


El 97 % de les persones enquestades viuen a la província de Barcelona durant la setmana laboral, i en concret, gairebé la meitat a la ciutat de Barcelona. De mitjana s’accedeix als edificis de la UB 4 dies a la setmana, i s’evidencia que la docència i el treball a distància a la universitat arran de la pandèmia de COVID-19 ha reduït l’assistència presencial a la UB en tots els col·lectius i, per tant, el nombre de desplaçaments (setmanalment es fan 63.113 desplaçaments menys que l’any 2018).

El perfil de mobilitat de la UB s’ha mantingut bastant estable en els darrers nou anys. El 27 % es desplaça amb mitjans de transport actius, com ara caminant, amb bicicleta o patinet elèctric. El transport públic representa el 58 %, on el metro és el més utilitzat (gairebé un 27 %). El transport privat motoritzat, en canvi, representa el 15 %, amb un major ús del cotxe en comparació amb la moto.

La comoditat i la rapidesa són els motius que tenen més pes a l’hora de triar com venir a la universitat. Altres motius que es tenen molt en consideració són la proximitat al lloc d’origen o de destí, l’estalvi de diners i motius ambientals.

Pel que fa al temps que es destina al trajecte per arribar a la universitat, un 25 % arriba a la universitat en menys de 30 minuts, un 35 % tarda entre 30 i 60 minuts, i un 40 % necessita més d’una hora.

La comunitat universitària de la UB recorre anualment 360,9 milions de quilòmetres per anar i tornar de la seva residència a la universitat, el que equival a unes emissions de 22.977 tones de CO₂ equivalent.

A aquests desplaçaments per accedir a la universitat, també cal afegir els que es realitzen durant la jornada laboral per motius de feina o d’estudi cap a altres campus de la UB. Un 16 % de les persones enquestades va afirmar que feia aquest tipus de desplaçaments per assistir a reunions o classes lectives, una xifra menor que l’any 2018, i que es pot explicar per la digitalització de tràmits a la UB i l’augment de l’ús de videoconferències per dur a terme reunions i formació.

La majoria d’aquests desplaçaments són curts, de menys de 5 quilòmetres, i es duen a terme sobretot en transport públic, o en modes actius per als més curts. En total, sumen 4,5 milions de quilòmetres anuals, que equival a les emissions de 268,2 tones de CO₂ equivalent.

Podeu consultar-ne el document complet i els resultats d’anys anteriors.

L’enquesta s’alinea amb la Meta CA7 “Promoure la mobilitat sostenible de tota la comunitat universitària” de l’Agenda 2030 de la UB, aprovada pel Consell de Govern el juny del 2020.

Resultats de l'Enquesta mobilitat UB 2022
Enquesta mobilitat UB 2022. Procedència
Enquesta mobilitat UB 2022. Mitjans de transport
Enquesta mobilitat UB 2022. Motius
Enquesta mobilitat UB 2022. Temps desplaçament
Enquesta mobilitat UB 2022. Assistència
Enquesta mobilitat UB 2022. Mobilitat externa

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.