L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) es va crear l’any 1998 per acord de la Junta de Govern, amb l’objectiu de dotar la Universitat de Barcelona d’una estructura tècnica organitzativa que gestionés i promogués la integració de la prevenció dels riscos laborals i el medi ambient a la UB, d’acord amb la normativa.

Inicialment, l’Oficina estava formada per l’Àrea de Seguretat i Salut Laboral, i l’Àrea de Medi Ambient. Posteriorment, l’any 2009, es va crear l’Àrea d’Atenció Social, per oferir al personal de la Universitat un servei personalitzat i confidencial d’assessorament i d’ajuda professional davant possibles problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars.

L’OSSMA, per tant, és una oficina de caràcter multidisciplinari formada per un conjunt heterogeni de professionals.

La seva missió és garantir l’adequada promoció, prevenció i protecció de la seguretat i la salut dels treballadors de la UB, així com pràctiques respectuoses amb el medi ambient a tota la Universitat.

Les seves funcions són l’assessorament i l’assistència a tots els membres de la comunitat universitària: equip rectoral, personal de la UB i els seus representants, òrgans de representació especialitzats i estudiants.

Funcions de l'OSSMA

Seguretat i Salut

L’Àrea de Seguretat i Salut desenvolupa, d’acord amb l’Estatut de la UB i el Pla de prevenció de la UB, l’activitat preventiva. Es constitueix com a servei de prevenció propi de la Universitat, amb les quatre especialitats que estableix la legislació:

  • seguretat en el treball
  • ergonomia i psicosociologia aplicada
  • higiene industrial
  • medicina del treball

Les seves funcions són les que estableix la normativa i consisteixen a proporcionar a la Universitat l’assessorament i l’ajuda necessaris per gestionar i integrar la prevenció de riscos laborals a tota la comunitat universitària, donant compliment al Pla de prevenció de la UB.

 

Història i relacions institucionals

Ves-hi

Declaració política i organització de la prevenció de riscos laborals

Ves-hi

Pla de prevenció de riscos laborals

Ves-hi

Comitè de Seguretat i Salut de la UB

Ves-hi

Comitè de Bioseguretat de la UB

Ves-hi

Medi ambient

L’Àrea de Medi Ambient de l’OSSMA duu a terme accions de suport per al desplegament de la recollida selectiva, la gestió adequada dels residus que es generen a la UB i la implementació de plans ambientals a les facultats i unitats administratives. A més, proposa criteris de sostenibilitat ambiental per a les empreses subcontractades, imparteix cursos sobre medi ambient, engega projectes de promoció de la mobilitat sostenible i impulsa campanyes de sensibilització ambiental entre la comunitat universitària.

Història i relacions institucionals

Ves-hi

Política de sostenibilitat de la UB

Ves-hi

Premis i reconeixements

Ves-hi

Atenció social

La Universitat de Barcelona, amb la finalitat de millorar el benestar integral de les persones que hi treballen, ha posat en funcionament l’Àrea d’Atenció Social dins de l’OSSMA. Aquesta àrea ofereix un servei d’atenció, suport i seguiment de les problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars dels treballadors de la Universitat. Promou i aplica els recursos personals i socials disponibles dins i fora de l’àmbit de la Universitat, amb la finalitat de contribuir a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida dels treballadors i els seus familiars.

Continguts

Ves-hi

Funcions

Ves-hi

Normativa

Ves-hi

Relacions institucionals

On som

C/ Adolf Florensa 8, Barcelona 08028

Horari: 8 a 15 h, de dilluns a divendres

Tel. 93 4034502

Correu electrònic: ossma@ub.edu