L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) es crea l’any 1998 per acord de la Junta de Govern amb l’objectiu de dotar la Universitat de Barcelona d’una estructura tècnica organitzativa que impulsi i integri la Prevenció de Riscos Laborals i la Política Mediambiental dins de l’organització.

Inicialment està formada per la Unitat de Seguretat i Salut Laboral, i la Unitat de Medi Ambient. Posteriorment, l’any 2009, es crea, s’integra i adhereix a l’OSSMA la Unitat d’Atenció Social, amb el compromís d’oferir al personal de la Universitat un servei personalitzat i confidencial d’assessorament i d’ajuda professional davant les possibles problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars. L’OSSMA, per tant, és una oficina de caràcter multidisciplinari formada per un conjunt heterogeni de professionals.

La missió de l’Oficina és garantir l’adequada promoció, prevenció i protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de la UB, així com garantir també les pràctiques respectuoses amb el medi ambient en tota l’organització.

Les funcions de l’OSSMA són d’assessorament i assistència a tots els membres de la comunitat universitària, específicament al rector, als treballadors i treballadores, als seus representants, i, als òrgans de representació especialitzats.

Funcions de l'OSSMA

Seguretat i Salut

La Unitat de Seguretat i Salut de l’OSSMA, d’acord amb l’Estatut de la UB i el Pla de prevenció de la UB, es configura com a Servei de Prevenció propi de la Universitat de Barcelona amb les quatre especialitats marcades per la legislació:

 • Seguretat Laboral
 • Ergonomia i Psicosociologia
 • Higiene Industrial
 • Medicina del Treball

Les funcions encomanades a la Unitat de Seguretat i Salut de l’OSSMA consisteixen en proporcionar a la Universitat l’assessorament i l’ajuda necessaris sobre:

 • El disseny, l’aplicació i la coordinació dels plans i programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors i treballadores d’acord amb la normativa d’aplicació.
 • La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adients i la vigilància de la seva eficàcia.
 • El suport tècnic per elaborar i implementar els plans d’emergència.
 • La informació i la formació dels treballadors i treballadores.
 • La vigilància de la salut dels treballadors i treballadores en relació amb els riscos derivats del treball.
 • La coordinació d’activitats preventives amb les empreses contractades per la UB.

Història i relacions institucionals

Ves-hi

Declaració política i organització de la prevenció de riscos laborals

Ves-hi

Pla de prevenció de riscos laborals

Ves-hi

Comitè de Seguretat i Salut de la UB

Ves-hi

Comitè de Bioseguretat de la UB

Ves-hi

Medi ambient

La Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA du a terme accions de suport al desplegament de la recollida selectiva, a l’adequada gestió dels residus generats per la UB, o a la implantació de plans ambientals a les facultats i unitats administratives, a més de proposar criteris de sostenibilitat ambiental per a les empreses subcontractades, realitzar cursos de formació en medi ambient, encetar projectes de promoció de la mobilitat sostenible o impulsar campanyes de sensibilització ambiental entre la comunitat universitària.

Història i relacions institucionals

Ves-hi

Política de sostenibilitat de la UB

Ves-hi

Premis i reconeixements

Ves-hi

Atenció social

La Universitat de Barcelona, amb la finalitat de millorar el benestar integral de les persones que hi treballen, ha posat en funcionament la Unitat d’Atenció Social dins de l’OSSMA. Aquesta unitat ofereix un servei d’atenció, suport i seguiment de les problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars dels treballadors de la Universitat.

Aquesta unitat promou i aplica els recursos personals i socials disponibles dins i forma de l’àmbit de la Universitat, amb la finalitat de contribuir a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida dels treballadors i els seus familiars.

Continguts

Ves-hi

Funcions

Ves-hi

Normativa

Ves-hi

Relacions institucionals

On som

C/ Adolf Florensa 8, Barcelona 08028

Horari: 8 a 15 h, de dilluns a divendres

Tel. 93 4034502

Correu electrònic: ossma@ub.edu