Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda pels següents membres.

A més dels membres electes, en formen part, amb veu però sense vot, els vicedegans i les vicedeganes, la secretària acadèmica, els directores i les directores dels departaments adscrits, els caps i les caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, l’administradora de centre, la cap de Secretaria, la coordinadora del servei de Tecnologies de Mundet, el cap del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet i la responsable dels Serveis Lingüístics de Mundet (en el cas que no siguin elegits membres de la Junta de Facultat).

La Facultat és governada per la Junta de Facultat i l'equip del Deganat; i els ensenyaments, pels Consells d'Estudis dels graus o per les comissions de coordinació dels màsters.

Comparteix-ho: