Comissions de coordinació de màsters

Per a cada ensenyament de màster universitari oficial coordinat per la Facultat s’ha de constituir una comissió coordinadora formada per les persones següents:

 1. Un professor o professora, com a mínim, de cada departament que tingui docència en l’ensenyament. En el cas de màsters que tinguin la figura de coordinadors de mòduls o unitats, la Comissió Acadèmica pot decidir que aquests articulin la representació del professorat implicat dels diversos departaments per aconseguir que la comissió sigui més operativa.
 2. Un estudiant o una estudiant matriculat en un dels màsters de la Facultat o en un dels màsters interuniversitaris coordinats per la Facultat.
 3. En el cas dels màsters interuniversitaris, la composició de la comissió coordinadora estarà determinada pel que s’estableixi en el conveni de col·laboració entre les universitats participants.

 

El coordinador o coordinadora de màster oficial és nomenat per la Junta de Facultat, a proposta del degà o degana i a partir de l’elecció feta per la Comissió de Coordinació.

Les comissions coordinadores de màster han de complir les funcions següents:

 1. Proposar l’oferta d’assignatures de cada curs acadèmic a la Comissió Acadèmica de Centre (CAC) perquè les aprovi, vetllant per la interrelació entre les matèries i les assignatures del títol.
 2. Aprovar el pla docent i l’encàrrec docent proposat pels departaments i elevar‐los a la CAC per tal que hi doni el vistiplau.
 3. Resoldre les sol·licituds de reconeixement dels estudiants.
 4. Portar a terme la selecció i l’admissió dels estudiants.
 5. Coordinar amb el centre la informació pública del màster.
 6. Coordinar l’elaboració de l’informe de seguiment anual del màster i elevar‐lo als òrgans competents del centre perquè l’aprovin.
 7. En el cas dels màsters interuniversitaris, les funcions que li atorgui el conveni signat. El coordinador o coordinadora del màster és nomenat per la Junta de Centre a proposta del Deganat.

 

Les funcions del coordinador o coordinadora del màster són les següents:

 1. Vetllar pel desenvolupament correcte dels estudis.
 2. Formalitzar l’encàrrec docent als departaments que hagi aprovat la comissió de coordinació del màster i que tinguin el vistiplau de la CAC.
 3. Convocar com a mínim una vegada cada semestre la comissió de coordinació per avaluar les deficiències en el màster i esmenar‐les.
 4. Participar en el procés de gestió i avaluació de la qualitat d’acord amb els criteris establerts per l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB.
 5. En el cas dels màsters interuniversitaris, les funcions que li atorgui el conveni signat.
Comparteix-ho: