Representació

Com a estudiant pots implicar-te activament en la governança de la Universitat participant en els òrgans de govern de la Universitat i de la Facultat, o assumint la funció de delegat o delegada de la teva classe (consulta els detalls més avall).

Així mateix, tens reconegut el dret a l'aturada acadèmica en defensa dels teus interessos i reivindicacions. Per tal que l'aturada no tingui efectes interns, cal comunicar-ho segons el procediment establert en la normativa vigent.

 

El Reglament de la Facultat d’Educació és el document on es recull la normativa que regeix la Facultat i els seus òrgans de govern, i on es pot trobar tota la informació respecte al seu funcionament.  

D’acord amb això, els principals òrgans de govern de la Facultat amb representació d’estudiants són:  

 • Junta de Facultat: és l’òrgan de govern col·legiat màxim de la Facultat. El 30 % dels seus representants correspon a l'elecció directa per part d'estudiants de graus, màsters i doctorats.
 • Consell d’Estudis: vetlla per al bon funcionament i la qualitat dels ensenyaments de grau. S’ha de constituir un Consell d’Estudis per a cada grau, que ha de disposar d’una representació estudiantil de cada ensenyament o conjunt d’ensenyaments. El 50 % dels seus representants correspon a estudiants. 
 • Comissions coordinadores de màsters universitaris: per a cada ensenyament de màster universitari oficial coordinat per la Facultat s’ha de constituir una comissió en la qual hi ha d’haver un estudiant matriculat en un dels màsters de la Facultat o en un dels màsters interuniversitaris de la Facultat. 

Delegat/da de grup classe: el Deganat de la Facultat, juntament amb els caps d’estudi dels ensenyaments, promou la figura del delegat/da. Aquesta figura representa al conjunt d’estudiants d’un grup classe i s’aplica de forma prioritària als ensenyaments de grau de la Facultat, però també pot afectar els de màsters, si així ho sol·liciten els estudiants d’aquests.

Funcions:

 • Representar i ser l’interlocutor/a del grup classe davant del professorat, caps d’estudi o deganat per qualsevol tema que afecti el grup o a una part significativa d’aquest.
 • Vehicular suggeriments, propostes, queixes que els estudiants del grup classe vulguin fer arribar al professorat, caps d’estudi o deganat per qualsevol tema que afecti el grup o a una part significativa d’aquest
 • Ser un element de dinamització del grup classe pel que fa a activitats culturals, moviments participatius, actes de graduació, programes d’acollida per als nous estudiants, etc.
 • La unitat d’acció bàsica és el grup de curs de cada ensenyament de grau. N’hi ha dos per grup i aquests es poden agrupar en un Consell de delegats/des d’ensenyament i formen part del Consell General de l’Alumnat de la Facultat.
 • Hi ha dos delegats/es per grup que seran triats de forma directa pels estudiants durant el mes d’octubre de cada any. En el moment de fer la votació haurà de ser-hi present un professor o professora, qui garantirà la transparència del procés i podrà comunicar el resultat al Deganat.
 • La representació tindrà una validesa d’un curs acadèmic i fins a la tria de les delegades i delegats del nou curs, si bé podran presentar-se a reelecció tantes vegades com vulguin. En qualsevol moment el grup de classe podrà revocar aquesta delegació i triar uns nous representants, sempre que així se sol·liciti en un escrit dirigit al Vicedeganat d’estudiants i signat per un mínim de 30 estudiants del mateix grup classe.
 • S’ha d’entendre que en cap cas aquesta figura substituirà la lliure manifestació o expressió dels estudiants, tant en l'àmbit particular com col·lectiu, així com tampoc els canals de representació i participació institucional.
 • Consulta la Guia de delegats i delegades de grup de classe

Consell d’Estudiants

La Facultat estableix el Consell d’Estudiants, que aplega totes les representacions d'estudiants en els diversos òrgans: 

a) Representants d'estudiants de la Facultat en el Claustre de la Universitat de Barcelona. 

b) Representants d'estudiants a la Junta de Facultat.  

c) Representants d'estudiants en els consells d’estudis i comissions de coordinació de màsters.

d) Els delegats i les delegades dels grups de classe dels graus de la Facultat.  

Funcions:

 • Conèixer, coordinar, transmetre, impulsar i dinamitzar les iniciatives, els suggeriments i les propostes, i denunciar i defensar problemes i conflictes del col·lectiu d’alumnat envers els organismes pertinents.
 • Transmetre les informacions útils per a un desenvolupament òptim de la vida universitària als col·lectius que representen.
 • Participar, cooperar i intervenir en el que pertoqui en els processos d’avaluació del professorat.
 • Representar l’alumnat en les diferents comissions.

 

Comissions de la Junta de Facultat 

 

Preguntes freqüents 

► Com presentar la teva candidatura per a les eleccions?   

Les indicacions per presentar candidatures les trobaràs al nou Reglament

► Podem presentar candidatures com a associació?   

Es poden presentar candidatures a títol individual o com a membres d’alguna associació, grup o col·lectiu d’alumnes. 

► Què hem de fer per crear una associació?  

Un pas important és inscriure l’associació en el Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la Universitat de Barcelona.  

► Puc tenir reconeixement de crèdits com a membre representant en òrgans col·legiats?  

La participació dels estudiants en els òrgans de govern suposa el reconeixement de crèdits, tal com es recull al document Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona, a l’apartat «Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic».  

A la Universitat de Barcelona, els estudiants podem ser membres representants dels següents òrgans de govern:  

Claustre Universitari: el Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. La representació d’estudiants està distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de 90 membres, incloent-hi l’alumnat de doctorat.  

Consell de l’Alumnat: és el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat.  

Consell de Govern: el Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-los en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la docència, de recerca, de recursos humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos. En la seva composició s’hi inclouen cinc estudiants de grau o màster i un estudiant de doctorat, escollits pel Consell de l’Alumnat.

Consell Social: el Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’universitats de Catalunya. L’alumnat hi té representació mitjançant un estudiant escollit pel Consell de l’Alumnat.  

Preguntes freqüents: 

► Com puc participar com a estudiant en els òrgans de govern? Per a més informació sobre com participar com a estudiant en els òrgans de govern (normatives, reglaments, ajuts i subvencions) pots consultar la pàgina web Consell de l'alumnat.

► On puc consultar els processos d’eleccions? La participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a l’enfortiment d’una societat democràtica i de la comunitat universitària. Així doncs, les eleccions d’estudiants són el mecanisme pel qual es designen els estudiants que et representaran en els diferents òrgans de govern, i estan regulades pel Reglament corresponent.