Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda pels següents membres.

A més dels membres electes, en formen part, amb veu però sense vot, els/les vicedegans/es, el/la secretari/ària, els/les adjunts al degà/na, els/les directors/es dels departaments adscrits, els/les caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, l’administrador/a de centre, el/la cap de Secretaria, el/la coordinador/a del servei de Tecnologies de Mundet, el/la cap del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet i el/la responsable dels Serveis Lingüístics de Mundet (en el cas que no siguin elegits membres de la Junta de Facultat).

La Facultat és governada per la Junta de Facultat i l'equip del Deganat; i els ensenyaments, pels seus Consells d'Estudis.

Comparteix-ho: