Anul·lació o modificació de la matrícula (tramitació en línia)

Curs 2022/23

  • Modificacions de matrícula

Matrícula del primer semestre i anual: de l'1 al 29 d’octubre de 2021.

Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al setembre/octubre: del 3 de febrer al 10 de febrer de 2023.

Als ensenyaments amb organització anual en què la docència semestral permeti l’ampliació de la matrícula de crèdits de segon semestre o en el cas de modificacions o ampliacions de matrícula fetes a partir del 25 de gener de 2022, s’abona el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst per a aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

La modificació de matrícula ha de garantir que es compleix el que estableix la normativa de permanència corresponent.

  • Anul·lacions de matrícula

El període per sol·licitar l'anul·lació de matrícula es fins al 13 de febrer de 2023.

Causes que comporten l’anul·lació amb devolució:

a) Per malaltia greu degudament acreditada: mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.

b) Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.

c) Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 27 d’octubre del 2021, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

  • Anul·lació sense devolució:

Per motius personals.

Podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

  • Anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerector de Política Acadèmica, a proposta del degà de la Facultat i amb informe previ de Gerència, podrà acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona.

S'ha d'haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona. En cas contrari no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

INICIAR SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA  (Dins del termini establert per la UB) (S3)

INICIAR SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA PER CASOS GREUS I EXCEPCIONALS (S4)

INICIAR SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA (S1)