Història

Façana facultat

La Facultat de Belles Arts té l'origen en l'Escola Gratuïta de Disseny, creada el 23 de gener del 1775 a Barcelona i promoguda per la Junta Particular de Comerç, la prioritat bàsica de la qual era el dibuix, responent a les exigències de la indústria de l’època.

El 1849 es transforma en l'Escola Provincial de Belles Arts, i en els ensenyaments aplicats als diferents oficis s'hi comencen a impartir, també, les anomenades arts nobles: pintura, escultura i arquitectura. Gairebé un segle més tard, pel Decret del 30 de juny del 1940, l'àrea de Belles Arts se separa dels ensenyaments aplicats i sorgeix l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, que el 1978 esdevé l'actual Facultat de Belles Arts.

Al llarg dels anys, per les aules de l'Escola hi han passat nombrosos alumnes, alguns dels quals més tard foren personalitats artístiques, com ara Damià Campeny, Marià Fortuny, Pau Gargallo, Josep Llimona, Joan Miró, Isidre Nonell, Pablo Ruiz Picasso o Modest Urgell.

Des que es va crear, l'antiga Escola Gratuïta de Disseny s'ha anat adaptant a les diferents necessitats i exigències del seu entorn, però el fet és que en tot moment —i fins avui— ha omplert un espai propi i ha anat assolint els diversos objectius per als quals es va crear. No tan sols ha estat el lloc on s'aprenia un ofici sinó que, en molts moments, ha constituït una àgora oberta i un lloc on aprendre a pensar i a actuar com a artistes.

Cronografia

Els ensenyaments de Belles Arts s'han vinculat en diverses ocasions i de diferent manera a la Universitat de Barcelona. Tanmateix, la seva història es remunta a finals del segle XIII. Malgrat que llavors ja hi havia a Barcelona una escola d'arts i un estudi general, la data considerada fundacional dels primers estudis universitaris de Catalunya, per un privilegi del Rei Jaume II i una butlla de Bonifaci VIII, és l'1 de setembre del 1300, amb seu a Lleida. Així, doncs, podem destacar les etapes següents:

1401. El rei Martí l'Humà crea l’Estudi General de Medicina i Arts de Barcelona.

1450. Alfons el Magnànim crea l’Estudi General de Barcelona, amb càtedres de Teologia, Dret Canònic i Civil, Arts, Filosofia i Medicina.

1536. El Consell de Cent cedeix uns terrenys per construir-hi un nou edifici per a la Universitat de Barcelona.

1539. Es redacten les primeres ordinacions, en què només es tenen en compte estudis de Gramàtica i Arts.

1596. Unes segones ordinacions confirmen l'Estudi General, format per totes les facultats i amb estudis de Gramàtica, Retòrica, Arts, Filosofia, Teologia, Medicina, Dret Civil i Dret Canònic.

1714. La Reial Junta Superior de Justícia i Govern notifica el trasllat a Cervera dels estudis de Filosofia, Cànons i Lleis amb la intenció d'establir una única universitat al Principat. Felip V promulga el Reial decret pel qual funda la Universitat de Cervera en represàlia per no haver obtingut el suport del poble català de Barcelona durant la Guerra de Successió, que es mostra partidari de l'arxiduc Carles d'Àustria.

1755. Amb el suport de la Junta Particular de Comerç es crea l’Escola de Nobles Arts de Barcelona i, quatre anys més tard, la de Dibuix.

1837. Es decideix traslladar la Universitat de Cervera a Barcelona, amb caràcter d'interinitat i amb el nom d'Universitat Literària.

1842. S'aprova definitivament el trasllat dels estudis universitaris a Barcelona.

1857. Amb l'aplicació de la Llei Moyano, la Universitat de Barcelona és equiparada a la resta d'universitats espanyoles.

1954. Durant la dictadura es comencen a crear les noves facultats de la Zona Universitària.

1978. Els ensenyaments superiors de Belles Arts s'incorporen a la Universitat com a facultat.

Comparteix-ho: