Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu central d'aquest màster és dotar els estudiants de les competències necessàries perquè puguin formar part d'equips de disseny urbà i per facilitar-los una formació bàsica perquè desenvolupin recerques en aquest camp. Com que el disseny urbà no és una professió sinó un àmbit d'actuació professional, es pot confondre amb l'arquitectura i amb l'urbanisme.
No hi ha cap associació professional que determini què ha d'aparèixer i què no en el pla d'estudis d'un màster d'aquest tipus, o quines competències, habilitats i coneixements es necessiten per poder exercir de dissenyador urbà. No obstant això, recentment, en el marc de diverses estratègies de renovació urbana, l'Urban Design Alliance ha establert uns paràmetres i unes competències que el dissenyador urbà hauria de tenir. Són aquestes competències les que introduïm com a competències de les diferents matèries del màster.
D'aquesta manera, els objectius es concreten en:
 • Facilitar instruments operatius d'anàlisi i de projecció de la ciutat.
 • Facilitar continguts que permetin construir una perspectiva crítica respecte als processos de «fer ciutat».
 • Facilitar eines metodològiques que permetin encarar amb èxit un treball de recerca.

Competències

Competències bàsiques:
 • Aplicar els coneixements i la capacitat de resoldre problemes en entorns multidisciplinaris.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.
 • Saber comunicar coneixements a públics especialitzats i no especialitzats.
 • Disposar de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals:
 • Dur a terme avaluacions i estudis.
 • Reconèixer els processos de la construcció de la ciutat.
 • Formular conceptes bàsics de sostenibilitat i de disseny per a tothom.
 • Valorar el paper del disseny urbà i de l'art públic.
 • Avaluar la complexitat de l'espai públic.
 • Manejar conceptes fonamentals de la història de l'art i de la ciutat.
 • Demostrar capacitat d'escriure «papers», informes tècnics i monografies específiques sobre un problema de recerca.
 • Manejar els procediments de treball de la recerca científica.


Competències específiques:
 • Formular polítiques, la seva orientació i els seus principis.
 • Valorar els conceptes de participació i de governança.
 • Gestionar l'assessorament i el seguiment de projectes.
 • Gestionar el desplegament de processos de participació.
 • Manejar els procediments bàsics del projecte d'espai públic.
 • Comprendre la diferència entre projecte d'espai públic i recerca.
Comparteix-ho: