Universitat de Barcelona

Màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Treball final de màster

El treball final en disseny urbà consisteix en el desenvolupament d'una monografia d'aproximadament 40.000 paraules sobre un tema de disseny urbà derivat de l'oferta anual de temes que planteja el Consell de màster.

Com a treball de recerca s'ha d'organitzar a partir dels continguts següents:

  • Tema i pertinència l'elecció estat de l'art sobre el tema
  • Metodologia de treball i fonts
  • Desenvolupament de l'argumentació
  • Conclusions

Donada la procedència diversa dels estudiants, es permet la redacció del treball final en els següents idiomes: castellà, català, portuguès, francès i italià.  Per a aquells que no dominin l'escriptura d'alguna d'aquestes llengües el redactat del treball final ha de ser en anglès.

Com s'ha esmentat, el TFM consisteix en la redacció d'una memòria d'aprox. 40000 paraules, segons el que indica l'apartat de continguts. La Comissió Coordinadora del Màster nomena cada curs el Comitè de professors que realitzaran (a) el panell metodològic i (b) podran ser susceptibles de dirigir aquests treballs.

El procediment s'inicia a l'octubre amb la petició dels temes que es creu poden ser objecte de desenvolupament en TFM. Posteriorment la Comissió Coordinadora els organitza i organitza també els tutors (que ajudaran els estudiants en l'elecció) i els possibles directors dels treballs. A principis de gener es fa pública la llista de treballs i directors. Els estudiants, a través del campus virtual, poden presentar propostes concretes sobre el llistat de temes que són avaluades i apreciades pels tutors. Finalment en el mes d'abril la Comissió Coordinadora public al campus virtual la llista definitiva d'estudiants-temes-directors.

Aquí trobareu els treballs final de Màster en el Dipòsit Digital de la UB.

Normativa
Comparteix-ho: