Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Treball final de màster

El treball final en disseny urbà consisteix en el desenvolupament d'una monografia d'aproximadament 40.000 paraules sobre un tema de disseny urbà derivat de l'oferta anual de temes que planteja el Consell de màster.

Com a treball de recerca s'ha d'organitzar a partir dels continguts següents:

  • Tema i pertinència l'elecció estat de l'art sobre el tema
  • Metodologia de treball i fonts
  • Desenvolupament de l'argumentació
  • Conclusions

Donada la procedència diversa dels estudiants, es permet la redacció del treball final en els següents idiomes: castellà, català, portuguès, francès i italià.  Per a aquells que no dominin l'escriptura d'alguna d'aquestes llengües el redactat del treball final ha de ser en anglès.

Com s'ha esmentat, el TFM consisteix en la redacció d'una memòria d'aprox. 40000 paraules, segons el que indica l'apartat de continguts. La Comissió Coordinadora del Màster nomena cada curs el Comitè de professors que realitzaran (a) el panell metodològic i (b) podran ser susceptibles de dirigir aquests treballs.

El procediment s'inicia a l'octubre amb la petició dels temes que es creu poden ser objecte de desenvolupament en TFM. Posteriorment la Comissió Coordinadora els organitza i organitza també els tutors (que ajudaran els estudiants en l'elecció) i els possibles directors dels treballs. A principis de gener es fa pública la llista de treballs i directors. Els estudiants, a través del campus virtual, poden presentar propostes concretes sobre el llistat de temes que són avaluades i apreciades pels tutors. Finalment en el mes d'abril la Comissió Coordinadora public al campus virtual la llista definitiva d'estudiants-temes-directors.

Aquí trobareu els treballs final de Màster en el Dipòsit Digital de la UB.

ACORDS SOBRE EL TREBALL FINAL DE MÀSTER UNIVERSITARI 2019-2020

- La presentació de la memòria i de vídeos, fotografies de l’obra o altres materials serà exclusivament en format digital. Aquesta s’haurà de pujar al curs del Campus Virtual de l’assignatura durant les dates indicades al mateix Campus.

- El TFM tindrà dos períodes de presentació, el de juny i el de setembre. Per acollir-se al període de setembre, s’haurà de demanar, abans del 2 de juny, mitjançant una instància que trobareu al curs del Campus Virtual. Aquesta instància l’haureu d’entregar al tutor/a, que l’haurà d’entregar al coordinador de TFM del màster.

- La defensa del TFM es farà davant del tribunal de manera sincrònica mitjançant la plataforma Blackboard Collaborate que trobareu en Curs del Campus Virtual.

- En el cas que per algun motiu l’estudiant només pugui realitzar la presentació de forma asincrònica, és a dir gravada prèviament en vídeo, ho haurà de demanar amb antelació com a molt tard dues setmanes abans de la defensa. L’estudiant haurà de justificar la petició al·legant les causes que li impedeixen realitzar la presentació de forma sincrònica. Un cop rebudes totes les peticions, el coordinador de TFM les resoldrà amb un comunicat. Trobareu la instància per fer la petició al Campus Virtual.

 

Dates de juny/juliol

Entrega de la memòria al Campus 15 de juny

Defensa i presentacions del TFM 1 al 3 de juliol

Publicació de notes al Campus Virtual

Revisió de notes

 

 

Dates de setembre

Entrega de la memòria al Campus 30 d’agost

Reunió de tribunals de TFM 8 setembre

Publicació de notes al Campus Virtual 9 setembre

Revisió de notes

 

Normativa
Comparteix-ho: