Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Accions de suport i d'orientació

Fase inicial dels estudis

Pel que fa als alumnes de nou ingrès:

 • Atenció individualitzada als alumnes pre-inscrits
 • Es fan activitats de presentació del Màster  (sobre el funcionament Docent)
 • Cada curs es proporciona als alumnes un calendari nou i complet amb les classes i activitats del Màster, diferenciat per cadascun dels 3 Semestres del Màster. (Horaris de formats diferents cada Semestre).
 • Es fan accions adreçades a donar suport a l´alumnat amb característiques o perfils específics (estudiants amb minusvalia, amb rendiment d´excel·lencia, ...) i accions adreçades específicament a informar i donar suport a estudiants estrangers.

Durant el desenvolupament dels estudis

Pel que fa als alumnes de segon curs:

 • Es fan activitats de presentació de les dues Especialitats  (per part dels corresponents cordinadors i  amb l´equip de professors de cada línia per separat), de dues hores cadascuna, cada mes de Setembre.
 • Les respectives Coordinadores de línia, la setmana següent, tenen 1 dia concret de despatx per tutoritzar als alumnes i signar-los-hi el full /vistiplau de les assignatures a les que es matricularan (que es passa a Secretaria).
 • L’alumne és informat tot l´any de les activitats (exposicions d´art, conferències, Seminaris) d´interès, que es realitzen dins i fora de la facultat: en un panell informatiu del Màster i via telemàtica.
 • Se l´informa d´altres temes d´interès com: convocatòries d´estàncies formatives (programes, cursos, tallers a Barcelona i altres ciutats), se l´ informa de convocatòries de Beques (acadèmiques , i externes: d´ampliació d´estudis formatius i  de producció artística).
 • Es fan accions de formació i orientació per a la inserció professional i per a la continuïtat en altres estudis  (amb experts convidats).
 • Se´ls informa de la pròpia “Beca per alumnes postgraduats”, específica del Màster: Beca Suñol (exclussiva pels alumnes que es postgraduen en el Master, vinculada a la UB per un Conveni).
 • A més, el Màster ha promogut, des dels seus inicis (i des de les seves dues especialitats) accions d’  exposició i difusió pública dels Treballs Final de Màster, en Centres d´art públics i privats de la ciutat de Barcelona, en Museus de Catalunya i en convocatòries estatals i de l´estranger, a les quals els alumnes del Màster estan accedint amb gran facilitat.
Comparteix-ho: