Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Treball final de màster

Especialitat ART I CONTEXTOS INTERMÈDIA

  1. Presentació d'un projecte artístic competitiu i d'excel·lència en relació a les produccions artístiques actuals, en qualsevol de les seves manifestacions físiques intermèdia (als espais expositius i sessions destinats a tal fi).
    Es valora l'adequació expositiva: espacial/contextual/virtual (la forma en què es dóna a veure i formalitza cada projecte).
  2. Justificació oral del projecte acabat i exposat públicament, argumentant els eixos conceptuals en què se sustenta (ambdues actuacions en presència de tot l'equip de professors que han tutoritzat els projectes de producció).
  3. Recerca (escrita): Estudi teòric que desenvolupa l'hipòtesi des de dins del discurs/llenguatge artístic en el qual s'inscriu el propi projecte artístic presentat (Art Practice Research).

Especialitat ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE

  1. Presentació del procés de treball desenvolupat en el projecte artístic: Memòria del projecte.
  2. Recerca (escrita): aquesta recerca pot estar directament vinculada a la producció artística que la/l'estudiant ha anat desenvolupant al llarg del màster – "Art Practice Research"-, o pot ser una recerca específica i original sobre una temàtica d'interès.

Cada estudiant presenta oralment i per escrit el desenvolupament del projecte artístic i de recerca, en presència de tot l'equip de professors que han tutoritzat els diversos projectes, durant les sessions programades per a tal fi.

Normativa
Comparteix-ho: