Pràctiques

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l'objectiu de permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l'adquisició de competències que el prepari per a l'exercici d'activitats.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (assignatures obligatòries o optatives incloses en el pla d'estudis de les titulacions oficials) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa). La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques entre la UB i l'empresa, entitat o institució pública o privada.

El conveni l'han de subscriure el degà o degana de la facultat per delegació del rector o rectora i la persona que ocupi la representació legal de l'empresa, entitat o institució pública o privada.

La formalització del conveni és prèvia a la incorporació dels estudiants a l'empresa, entitat o institució pública o privada.

Normativa de pràctiques externes

Normativa de pràctiques externes (Aprovada per la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern en data 22 de setembre de 2023 i pel Consell de Govern en data 11 d’octubre de 2023)

 

Altes, baixes i cotitzacions de les pràctiques remunerades

 RD 1493/2011, de 24 d'octubre, que regula els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació

 RD-ley 8/2014, de 14 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. (vegeu la disposició addicional 25a relativa a la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional)

 

Model de conveni i projecte formatiu de pràctiques externes

  Model d'acord intern UB-UB (Pràctiques curriculars en serveis de la UB)
Els acords de col·laboració entre centres i unitats de la Universitat de Barcelona perquè els seus alumnes hi realitzin pràctiques curriculars mai no poden preveure un ajut o prestació econòmica per a l'estudiant.

 

Model de certificat per a l'estudiant

 Model de certificat a l'estudiant emès pel centre UB

 

Models d'informe del tutor de l'empresa i de memòria de l'estudiant en pràctiques
*Els documents d'informe i memòria són obligatoris, però els models que us presentem són orientatius.

 Model d'informe del tutor de l'empresa

 Model de memòria de l'estudiant en pràctiques

 

Assegurança escolar

 Prestacions de l'assegurança escolar

 Informació sobre l'assegurança escolar

 Centres mèdics de les comarques barcelonines vinculats a l'assegurança escolar

 

Estudiants estrangers no comunitaris

 Informació sobre treball d'estudiants estrangers no comunitaris

 Requisits d'accés al mercat de treball d'estudiants estrangers no comunitaris

 

+info

 

Comparteix-ho: