Sol·licitud de títol

1. Procediment per sol·licitar el títol de grau. Únicament procediment en línia.

El procediment de sol·licitud del títol de grau no es tramitarà presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED). Tot el procediment es farà en línia i no caldrà que passeu per la SED fins al moment de recollir el títol, un cop us haguem avisat, o si teniu alguna incidència durant la tramitació.

Un cop tingueu totes les qualificacions necessàries per obtenir els 240 crèdits, d'acord amb el pla docent del grau, des de la  SED se us enviarà un correu electrònic comunicant-vos que esteu en disposició de fer la sol·licitud del títol de grau. A partir d'aquest moment podreu iniciar aquest tràmit, sempre que tingueu els rebuts de matrícula pagats, entrant a: https://www.ub.edu/acad/soti/benvinguda.php.

Si us heu oblidat de la contrasenya i/o l'identificador:

https://www.ub.edu/portals/satelites/RecordatoriIdentificacio

►És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les dades personals que apareixen, ja que seran les que constaran al títol.

A més s'haurà de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui per tenir el carnet de família nombrosa. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander.

Un cop la SED hagi fet les comprovacions necessàries els/les sol·licitants obtindran el resguard del títol dins de l’Espai Personal.
 

2. Procediment per sol·licitar el títol de Llicenciat/da, o Doctor/a.

– Cal presentar a la SED la documentació següent:
   Dues fotocòpies del DNI o original i dues fotocòpies del passaport per l'alumnat estranger.
   Dues fotocòpies del document que acredita la condició per la qual es té dret a l'exempció dels preus públics.

 – Haureu de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander. En el cas de pagament per rebut caldrà que ens presenteu una còpia segellada.