Comissió de Qualitat

Composició

Article 34 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

1. La Comissió Qualitat està formada pels següents membres:

a) el degà o degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,

b) El vicedegà o vicedegana de l’àrea Acadèmica

c) Els caps d’estudi dels diferents graus adscrits a la Facultat de Biologia

d) Un coordinador dels màsters adscrits a la Facultat de Biologia.

e) dos professors o professores de la Facultat de Biologia

f) el o la cap de secretaria d’estudiants i docència

g)un membre del personal d’administració i serveis de la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia que actuarà de secretari o secretària..

h) Dos estudiants

 1. Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora continua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat
 2. Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat.
 3. Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació de les agències externes, tal com estableixi la normativa vigent.
 4. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 • Francesc Cebrià Sánchez - President
  Vicedegà de Qualitat, Innovació i Professionalització
 
 • Albert Martínez García
Vicedegà de l'àrea Acadèmica
 
 • Rosa M. Araujo Boira
Cap d'estudis de Biologia
 
 • Joan Carles Ferrer Artigas
Cap d'estudis de Bioquímica
 
 • M. Teresa Sauras Yera
Cap d'estudis de Ciències Ambientals
 
 • M. Esther Esteban Torné
Cap d'estudis de Ciències Biomèdiques
 
 • Magdalena Grifoll Ruiz

Cap d'estudis de Biotecnologia

 • Araceli Rosa de la Cruz
Coordinador de Màster
 
 • M. Teresa Adell Creixell
Representant professors Facultat Biologia
 
 • Ignasi Ramirez Sunyer
Representant professors Facultat Biologia
 
 • Dolors López Godall
Cap de Secretaria d'Estudiants i Docència
 
 • Dolors Yvorra Latorre - Secretaria
Secretaria d'Estudiants i Docència
 
 • 2 estudiants

Comparteix-ho: