Comissió d'Igualtat

Composició

Article 32 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

 • La Comissió d’Igualtat està formada pels següents membres:
 1. el degà o degana, vicedegà o vicedegana o secretari o secretària en qui delegui,
 2. un professor en representació de cada departament de la Facultat
 3. l’administrador o administradora de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i amb vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió

 

igualtat.biologia@ub.edu

 • Neus Carbó Carbó - Presidenta
  Per delegació de la Degana
   
 • Annabel Valledor Fernández
  Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.  
 
 • Neus Martinez Abadias
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals  
 
 • Francesc López Soriano
  Bioquímica i Biomedicina Molecular  
 
 • Silvia Bofill Mas
  Genètica, Microbiologia i Estadística  
 
 • Pilar Goñalons Benavent
  Cap d' Oficina d'Afers Generals: per delegació de l'Administradora

Comparteix-ho: