Dipòsit i defensa de la tesi

Guia de formats de tesi

Alguns programes de doctorat tenen una normativa pròpia lleugerament diferent de la fixada per la facultat. Cal consultar-ho amb el president de la comissió del programa de doctorat que correspongui.

Formats tesi

Consulteu les dates del lliurament de sol·licituds de dipòsit de tesis a la comissió acadèmica de doctorat per tal que s'autoritzi el dipòsit.

La Comissió Acadèmica de Doctorat ha de presentar la tesi i tota la documentació adjunta necessària en la data de dipòsit publicada en la primera columna d'aquest calendari, d'acord amb la normativa de Doctorat, per tal que sigui autoritzada la defensa de la tesi i el nomenament del tribunal, per part de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia, en la data corresponent de la tercera columna.

 

 

Dates límit de presentació

D’autorització de dipòsit de tesi a la

Secretaria del Centre (C)

Publicitat al web 7 dies abans de

La reunió de la Comissió de Doctorat

De la Facultat (D)

Properes dates de reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia (E)

25 gener de 2021

8 de febrer de 2021

17 de febrer de 2021

22 de febrer de 2021

8 de març de 2021

17 de març de 2021

22 de març de 2021

12 d’abril de 2021

21 d’abril de 2021

26 d’abril de 2021

10 de maig de 2021

19 de maig de 2021

24 de maig de 2021

7 de juny de 2021

16 de juny de 2021

21 de juny de 2021

5 de juliol de 2021

14 de juliol de 2021

26 de juliol de 2021

13 de setembre de 2021

22 de setembre de 2021

30 setembre de 2021

8 octubre de 2021

20 octubre de 2021

22 octubre de 2021

5 novembre de 2021

17 novembre de 2021

19 novembre de 2021

1 desembre de 2021

15 desembre de 2021

17 desembre de 2021

10 gener de 2022

19 gener de 2022

28 gener de 2022

7 febrer de 2022

16 febrer de 2022

25 febrer de 2022

7 març de 2022

16 març de 2022

25 març de 2022

7 abril de 2022

20 abril de 2022

29 abril de 2022

9 maig de 2022

18 maig de 2022

27 maig de 2022

3 juny de 2022

15 juny de 2022

23 juny de 2022

4 juliol de 2022

13 juliol de 2022

28 juliol de 2022

12 setembre de 2022

21 setembre de 2022

actualitzada el 18 de maig de 2021

 

El doctorand rebrà la notificació de la Comissió de Doctorat de la Facultat, on se li comunica l'autorització de defensa i el nomenament dels membres que formen el tribunal de tesi.

Totes les tesis dipositades a la Facultat de Biologia es defensaran a la mateixa Facultat.

Tràmits a realitzar amb aquesta notificació:

  1. Hi ha un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la notificació per tal de lliurar a cada un dels membres del tribunal (tres titulars i dos suplents) un volum de la tesi doctoral aprovada i el currículum vitae del doctorand.
  2. Abonar els drets de lectura a la Secretaria d'Estudiants i Docència.
  3. Fer la reserva de l'aula per a la defensa al punt d'informació. Per acord de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia, de 13 de desembre de 2006, la defensa s'ha de realitzar a les aules de la mateixa Facultat.
  4. Lliurar una còpia de l'abonament de les taxes i informar del dia de la defensa a la Secretaria de Estudiants i Docència per iniciar els tràmits (amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de defensa).

Defensa de la tesi

Tràmits a la Secretaria d'Estudiants i Docència

Per tal de poder publicar la defensa de la tesi, la Comissió de Doctorat ha d'haver rebut l'acceptació dels 5 membres del tribunal (els 3 titulars i els 2 suplents). Aquesta acceptació s’ha d’avançar per correu electrònic a doctorat.biologia@ub.edu.

Publicitat de la defensa de la tesi al web de la Facultat

Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l'acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres de tribunal, al doctorand, al Director de l'Escola de Doctorat, al/s director/s de la tesi i al tutor de la tesi, si n'hi ha. L'Escola de Doctorat ha de difondre l'acte mitjançant la publicació al web.
 

  • Informació i dubtes:

Mercè Calvo i Anna Sendra
doctorat.biologia@ub.edu
934 021 132

Comparteix-ho:

La matricula corresponent al curs 2021-22  estarà oberta del 13 de setembre al 31 d´octubre de 2021.

accés i admissió als diferents programes de doctorat s´obre el dia 1 d´octubre fins al 31 de desembre de 2021, per la matricula extraordinària de febrer.

accés i admissió pel curs 2022-23 s´obrirà de maig a juliol de 2022. És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matricula al setembre del curs 2022-23.