Dipòsit i defensa de la tesi

Guia de formats de tesi

Alguns programes de doctorat tenen una normativa pròpia lleugerament diferent de la fixada per la facultat. Cal consultar-ho amb el/la president/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que correspongui.

Formats tesi

El procediment de dipòsit de tesi segueix l'esquema que podeu veure a continuació:

 

 

Podeu consultar en aquest calendari les dates de les reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat i les dates orientatives per registrar la documentació necessària sol·licitant el dipòsit de la tesi:

 

LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT PROGRAMADA PEL PROPER 13 DE DESEMBRE DE 2023 S'APLAÇA AL 14 DE DESEMBRE DE 2023

 

* En cas que, degut al calendari de reunions propi de cada Comissió Acadèmica dels programes de Doctorat, l'autorització de dipòsit no hagi arribat a la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) abans d'aquesta data, la tesi passarà a la següent reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat.

 

 

La sol·licitud i la documentació s'han de presentar a través d´una instància genèrica a la Seu Electrònica, preferentment, o alguna de les seus del REGISTRE GENERAL DE LA UB. Indicar "Àmbit: Assumptes acadèmics" i "Subàmbit: SED Biologia".

El/la doctorand/a sol·licita l'autorització per dipositar la tesi adreçada al/la president/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, qui emetrà informe favorable.

RELACIÓ DE DOCUMENTS A PRESENTAR:

 • Sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral (doc)
 • Sol·licitud de la Menció Internacional al títol de doctor, si correspon (doc)
 • Informe favorable de director/a de la tesi i de tutor/a (doc)
 • Document d'activitats que el/la doctorand/a ha dut a terme (CAT) (ESP) (EN)
 • Un exemplar de la tesi signat pel/per la doctorand/a (signatura manuscrita) en format PDF. Versió definitiva amb portada. Si la tesi es presenta per articles caldrà afegir un informe del factor d'impacte elaborat i signat pel/s director/s de tesi dins el volum de la tesi. Vegeu Guia formats tesi.
 • Currículum Vitae de doctorand/a.
 • Document TESEO (doc) (codis UNESCO)
 • Informe favorable a l'autorització del dipòsit i proposta de membres del tribunal (doc)
 • Breu currículum dels membres del tribunal proposats (doc)
 • Per tal d'iniciar el procés d'edició electrònica de la tesi:
 1. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenada i signada (doc)
 2. El document de publicació, emplenat i signat (doc)
 3. Resum de la tesi d’una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la llengua en què ha estat redactada la tesi doctoral.
 4. Extracte en anglès d’una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi ha estat redactada en anglès, aquest resum pot ser en un altre idioma (català, castellà…).
 • Declaració signada per doctorand/a de que la tesi és original, s'han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té plagi, manifestant que coneix  i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat (doc)
 • Declaració signada per director/a de la tesi doctoral de que s'han complert els codis ètics i de les bones pràctiques i de que no té coneixement de que no s'hagi produït cap plagi (doc)
 • Declaració responsable conforme s'entregarà la tesi física abans de la defensa (doc)

 

Informació important:

A. Títol de la tesi: haurà de ser redactat en la mateixa llengua que el contingut de la tesi.

B. Tesis doctorals redactades en qualsevol llengua d'ús en l'àmbit científic, tècnic o artístic diferent d'alguna de les llengües oficials del programa de doctorat: En aquest cas, cal presentar, a més de la documentació indicada, un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües oficials de la UB que proporcioni una idea precisa del contingut de la tesi doctoral que es presenta. El resum haurà de tenir una extensió no inferior a una desena part de la tesi doctoral i haurà de tenir introducció i conclusions.

Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona

El doctorand rebrà la notificació de la Comissió de Doctorat de la Facultat, on se li comunica l'autorització de defensa i el nomenament dels membres que formen el tribunal de tesi.

Totes les tesis dipositades a la Facultat de Biologia es defensaran a la mateixa Facultat.

Tràmits a realitzar amb aquesta notificació:

 1. Hi ha un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la notificació per tal de lliurar a cada un dels membres del tribunal (tres titulars i dos suplents) un volum de la tesi doctoral aprovada i el currículum vitae del doctorand.
 2. Abonar els drets de lectura.
 3. Fer la reserva de l'aula per a la defensa al punt d'informació. Per acord de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia, de 13 de desembre de 2006, la defensa s'ha de realitzar a les aules de la mateixa Facultat.
 4. Lliurar una còpia de l'abonament de les taxes i informar del dia de la defensa a la Secretaria de Estudiants i Docència per iniciar els tràmits (amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de defensa).

Defensa de la tesi

Tràmits a la Secretaria d'Estudiants i Docència

Per tal de poder publicar la defensa de la tesi, la Comissió de Doctorat ha d'haver rebut l'acceptació dels 5 membres del tribunal (els 3 titulars i els 2 suplents). Aquesta acceptació s’ha d’avançar per correu electrònic a doctorat.biologia@ub.edu.

Publicitat de la defensa de la tesi al web de la Facultat

Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l'acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres de tribunal, al doctorand, al Director de l'Escola de Doctorat, al/s director/s de la tesi i al tutor de la tesi, si n'hi ha. L'Escola de Doctorat ha de difondre l'acte mitjançant la publicació al web.
 

 • Informació i dubtes:

Rubén Solé i Anna Sendra
doctorat.biologia@ub.edu
934 021 132

Comparteix-ho:

L'accés i admissió pel curs 2023-24 estarà obert entre els dies 20/03/2023 i el 31/01/2024. Totes aquelles sol·licituds fetes a partir del 31/07/2023 seran considerades pel segon període d'automatrícula (en cas d'haver de fer la matricula condicionada a una beca, excepcionalment es podria fer dins el primer període).

És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matrícula. 

Si teniu previst sol·licitar una beca, primer heu de fer el tràmit d'accés i admissió al programa. Aquest tràmit no comporta haver de formalitzar la matrícula si finalment no esteu interessats a fer el doctorat.

El primer període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 1/09/2023 al 31/10/2023, a través d'aquest enllaç.

El segon període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 12/02/2024 al 12/03/2024, a través d'aquest enllaç.