Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació de cada assignatura està en detall al seu pla docent.  De forma general, les assignaturas s'avaluen segons les activitats formatives en forma de:

  • Proves escrites (proves de síntesis en forma de preguntas curtes, temes, resposta múltiple, comentaris d'articles científics).
  • Proves orals (exposició de temes, artícles)
  • Informes de pràctiques – Treballs escrits duts a terme pels estudiants.
  • Participació activa en les diferents activitats. 

Els alumnes poden realitzar el Treball Final de Màster (TFM) en un grup d'investigació de la Universitat (tutor o director del treball) o en una empresa o centre d'investigació extern (tutor de l'empresa i tutor acadèmic).

L'avaluació del TFM recau en una Comissió Avaluadora i el tutor/s del treball. La comissió conta de 3 memebres seleccionats per la seva afinitat amb la temàtica i d'aquesta s'exclou el/s tutor/s.

L'avaluació es basa en la valoració de la memòria escrita del treball realitzat i la seva defensa oral. La memòria s'ha de redactar segons la normativa TFM de la Facultat de Biologia, aprovada per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia el 26 setembre 2012.

Per tal d'uniformitzar els criteris d'avaluació entre les diverses comissions avaluadores i els tutors, l'avaluació es basa en un sistema de rúbriques en el que es valoren diferents ítems (presentació, aspectes formals, contingut i discussió entre tots) associats a les diferents competències. Cada memebre de la Comissió valora tots els ítems i la nota final és la mitjana aritmètica de tots tres. La nota de la Comissió i la del tutor/s contribueixen respectivament al 80% i 20% de la nota final.

Per més detall sobre l'avaluació del TFM, veure Treball Final de Màster.

Comparteix-ho: