Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia Biològica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els estudiants que accedeixin al màster han de tenir un interès especial a formar-se i especialitzar-se des d'una perspectiva biològica i evolutiva, i no exclusivament tècnica. S'entén que aquesta perspectiva aporta un punt de vista ampli a la formació, que serà rellevant per a la seva tasca professional futura, ja que els principis de diversitat i d'adaptació són importants a l'hora de comprendre l'ésser humà en tots els vessants (biològic, mèdic, social, cultural o filosòfic).

Requisits generals

REQUISITS GENERALS

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

REQUISITS ESPECÍFICS
---->> pendent

Requisits específics

Titulacions d’accés específiques: graus en Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Bioquímica, Biotecnologia, microbiologia.

Titulacions d’accés afins: graus en Odontologia, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Medicina, Ciències de l’Activitat física i l’esport, Arqueologia, Psicologia, Geologia, Antropologia Social o Cultural, Prehistòria, Infermeria.
Comparteix-ho: