Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia Biològica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 10 de juny de 2021.
Resolució: 25 de juny.

- Segon període: de l'11 de juny al 3 de setembre de 2021.
Resolució: 13 de setembre.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

1) Titulació de Grau (50%), essent les titulacions d’accés directe tant de les ciències experimentals (especialitats biològiques, biomèdiques i mèdiques, així com ciències de la Terra) com les de els humanitat (geografia i història, arqueologia, psicologia); en cas de dèficit formatiu que dificulti la realització de les matèries obligatòries comuns es valorarà la necessitat de cursar complements formatius; la interdisciplinarietat que existeix entre les ciències experimentals i les humanitats en l’àrea de l’Antropologia Biològica fan necessària la inclusió com a titulacions afins en ambdós camps del coneixement, de forma similar al concepte d’Antropologia en el món universitari anglosaxó, pel que el criteri de titulació per a accedir al màster no serà exclusiu ni determinant.

2) Manifestació d’interès en la formació en l’àmbit del màster indicant l’especialitat que se desitja cursar, motivacions per a cursar el màster en Antropologia Biològica, matèries optatives que escolliria i l’àmbit professional o investigador al que es desitja accedir una vegada acabada la titulació (20%).

3) Expedient acadèmic del grau (20%), que servirà per a destacar als estudiants amb millors expedients i possibilitats d’accés a beques de formació.

4) Altres titulacions i complements formatius realitzats (10%), que serviran especialment per a determinar la necessitat de cursar complements formatius.

5) Existeix la possibilitat que la Comissió Coordinadora citi a l'alumne per fer una entrevista personal.A efectes de l’admissió de sol·licituds d’accés al màster i de la determinació de la necessitat o no de realitzar complements formatius, la Comissió Coordinadora del Màster delegarà l’avaluació de les sol·licituds a una comissió d’admissió formada pel Coordinador general del màster de la Universitat Coordinadora (UB) i la persona seleccionada com a Coordinadora general del màster a la UAB. A més, formaran part de la comissió d’admissió dos professors/es més (un de cada universitat participant). Aquesta comissió es reunirà en els períodes previs a la matriculació i farà pública la llista d’admesos i exclosos en cada període de matriculació.

Matrícula

Del 16 al 26 de juliol i del 15 al 24 de setembre de 2021.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: