Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Treball final de màster

El treball imprès s’ha d’entregar al coordinador del TFM (José M. Blanco) en la unitat de Botànica (3ª planta edifici Margalef). 
 
El TFM s'ha de lliurar abans de les 14h del dia 17 de setembre 2019 i el treball en format electrònic (pdf) enviat online el dia anterior.
 
La defensa dels treballs del curs 2018-19 es realitzarà els dies 26 i 27 de setembre 2019. Un cop constituïts els tribunals es publicarà el dia i l'hora concreta per a la defensa de cada treball.

Extraordinàriament i sempre per causes justificades, la defensa del Treball Final de Màster es podrà realitzar a través de vídeo-conferència. Els estudiants que així ho requereixin hauran de comunicar-ho al coordinador del màster (marnedo@ub.edu) i al coordinador del Treball Final de Màster (jmblanco@ub.edu) com a màxim fins a final de juny, exposant les causes per les quals es sol·licita.

Referent al TFM, i per tal que en consti la seva elaboració, és imprescindible entregar el corresponent document d'inscripció abans de començar. Cal que us poseu en contacte amb el coordinador de TFM per fer aquest tràmit, José M. Blanco:  jmblanco@ub.edu.

 

Normativa de TFM de la Facultat de Biologia  

Annex 1

Annex 2

Ofertes TFM 2019-20

  

Títol del projecte
Título del proyecto
Title of the project

Director(s) del treball      
Director(es) del trabajo
Supervisor(s)  

Dades de contacte
Datos de contacto
Contact information
Institució / Institución / Institution       
Diversidad oscura funcional de la vegetación en paisajes de montaña

Aaron Pérez-Haase
José M. Blanco Moreno           

aaronperez@ub.edu
jmblanco@ub.edu
Secció de Botànica i Micologia, UB
Testing the ecotoxicity of a mixture of pesticides in an aquatic mesocosm                  Núria De Castro ndecastro@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
The biological meaning of the spider silk alfa-star parameter: bridging silk engineering with ecological field data  Miquel Arnedo marnedo@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Genòmica evolutiva dels components moleculars sistema quimosensorial d’artròpodes Julio Rozas
Alejandro Sánchez-Gracia
jrozas@ub.edu
elsanchez@ub.edu
Secció de Genètica, UB
Microhimenòpters de Ponent de la Col.lecció Antoni Ribes i Escolà  (Lleida, 1968 – Torres de Segre, 2014) Juli Pujade-Villar jpujade@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Els himenòpters Cynipoideus de Ponent de la Col.lecció Antoni Ribes i Escolà (Lleida, 1968 – Torres de Segre, 2014) Juli Pujade-Villar jpujade@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Estudi de la reproducció i supervivència del liró gris (Glis glis) en relació a la productivitat dels boscos mediterranis Adrià López-Baucells
Lídia Freixas
adria.baucells@gmail.com Museu de Ciències Naturals de Granollers
Canvi en la dieta d'una espècie oportunista: el gavià argentat de potes grogues de les illes Medes Raül Ramos Garcia ramos@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Anàlisi de la supervivència adulta d’una au marina longeva de les Illes Canàries Raül Ramos Garcia ramos@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Adaptació dels sòls agrícoles periurbans al Canvi Climàtic a partir de la promoció del segrest de carboni i de la diversitat microbiana en base al compostatge local M. I. Trillas
J. Romanyà
jromanya@ub.edu Secció de Fisiologia Vegetal, UB
Human genome diversity: demography and adaptation David Comas david.comas@upf.edu Universitat Pompeu Fabra
Diversitat taxonòmica i funcional de tricòpters en rius d’alta muntanya dels Pirineus i Andes.   Núria Bonada
Raúl Acosta
bonada@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
Biodiversity of the gut microbiota of Podarcis lizards from the Balearic Islands Laura Baldo baldo.laura@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE SEGUIMIENTO DE LA DIVERSIDAD LIQUÉNICA EN LA RIBERA DEL CATLLAR (RIPOLLÈS, PIRINEOS ORIENTALES) Esteve Llop ellop@ub.edu Secció de Botànica i Micologia, UB
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ROBLEDALES DE LA GARROTXA, APLICACIÓN DE LA DIVERSIDAD LIQUÉNICA Esteve Llop ellop@ub.edu Secció de Botànica i Micologia, UB
Efecte dels matollars alpins en la diversitat de macrolíquens Esteve Llop ellop@ub.edu Secció de Botànica i Micologia, UB
Cambios temporales en la dieta del lobo marino Arctocephalus gazzela en las islas Shetland del sur. Massimiliano Drago m.drago@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Where are unknown freshwater insects?: Looking for unknown biodiversity hotspots across Europe Núria Bonada bonada@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
Caracterització dels crits ultrasònics dels quiròpters de Catalunya Jordi Serra-Cobo serracobo@areambiental.com Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Prevalença de coronavirus en colònies de quiròpters Jordi Serra-Cobo serracobo@areambiental.com Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Dieta del lobo marino antártico en las islas Shetland del sur durante el verano austral. Massimiliano Drago m.drago@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Los pinares litorales del delta del Llobregat: sobreviviendo a la doble sequía Emilia Gutiérrez Merino
Salvador Nogués
emgutierrez@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
Impactos multitróficos de un pez invasor de amplia distribución mundial Alberto Maceda Veiga albertomaceda@gmail.com Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Reconstrucción paleoambiental de un registro subártico (Abisko, Suecia, 68ºN): de la formación a la fusión del permafrost Aaron Pérez Haase (UB)
Olga Margalef (CREAF-CSIC-UAB)
Oriol Grau (CREAF-CSIC-UAB)
aaronperez@ub.edu UB i CREAF-CSIC (Universitat Autònoma de Barcelona)
Arquitectura de la inflorescència en les Asteraceae Oriane Hidalgo
Joan Vallès 
orianehidalgo@ub.edu
joanvalles@ub.edu
Universitat de Barcelona i Institut Botànic de Barcelona
Evaluating seabird movements and its interactions with fisheries using an endemic and threatened shearwater Raül Ramos Garcia ramos@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Evolutionary dynamism of ribosomal RNA genes across the Tree-of-Life Sònia Garcia
Daniel Vitales
daniel.vitales@ibb.csic.es
soniagarcia@ibb.csic.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Departaments, centres i institucions acadèmiques, de recerca i gestió ambiental, susceptibles d'acollir estudiants per a la realització del Treball Final de Màster.

Aquí trobareu els enllaços a les pàginas web d'institucions on es realitzen treballs i estudis en aspectes relacionats amb la temàtica del màster. Aquesta informació us facilitarà trobar investigadors amb línies de treball que puguin ser del vostre interès i posar-vos en contacte amb ells per a sol·licitar la realització del TFM en les seves institucions i sota la seva supervisió.

 

 

 

 

 

"Erasmus a Màsters" nova web de l’ORI: http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

La UB disposa també d'un ampli ventall de convenis amb diferents països on és possible realitzar el TFM. Per tal de conèixer les ofertes, possibilitats d'obtenir finançament a través de programes de mobilitat, convocatòries ERASMUS, etc, contacteu amb la Oficina de Relacions Internacionals ORI de la Facultat de Biologia: http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm

La convocatòria de mobilitat s'obre entre setembre i octubre. 

Correu electrònic:  practicum.erasmusbio@ub.edu 
Telèfon: +34 93 403 48 27
Skype: ori.biologiaub

Comparteix-ho: