Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Treball final de màster

S'entén que el Treball Final de Màster (TFM) d'Immunologia ha de donar gran importància a la formació de l'estudiant en el camp de l'aprenentatge de les tècniques de laboratori, per saber com aplicar el disseny experimental, saber com utilitzar i beneficiar-se dels resultats. Això implica establir una hipòtesi de treball capaç de dissenyar un experiment i, finalment, com interpretar els resultats i presentar-los correctament per tal d'explicar-los i discutir-los amb la comunitat científica. En qualsevol dels perfils, els estudiants desenvoluparan un treball concret al llarg del curs acadèmic que consistirà en 25 ECTS. El treball serà supervisat de prop pel tutor que es controlarà el desenvolupament del treball. Abans de començar, el treball ha d'especificar l'objectiu principal i el desenvolupament dels experiments a realitzar per l'estudiant. La fase experimental del treball s'ha de complementar amb un temps de revisió de la literatura d'acord amb el criteri del tutor. En els últims dos mesos, l'estudiant redactarà el treball amb el format habitual de 1) la introducció, 2) objectius, 3) els materials i mètodes, 4)  resultats, 5) discussió, 6) conclusions, 7) bibliografia, seguint la normativa de la Comissió de Màstre. El treball es oralment devant d'un tribunal, què serà seleccionat per la Comissió del Master. Les disposicions de caràcter general aplicables a TFM es poden trobar a https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/0/normes_TFM.pdf/0b9c3d81-9348-ce66-348f-4cc2be0d496c

Al punt de Pràctiques i TFM es mostra una llista detallada dels grups de recerca potencials que poden acomodar als estudiants del Màster per a realitzar el Treball Final de Màster.
Si és possible tenim l'ENLLAÇ amb la descripció de la línia de recerca associada al TFM.
Els grups amb * son grups que actualment (curs 2018-19) o en el proper curs 2019-2020 acullen estudiants per a fer el TFM.

Comparteix-ho: