Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Microbiologia Avançada

Reconeixement de crèdits

La normativa de reconeixement i transferència aprovada en la UB està publicada en la URL https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/0/RC_EEES_cat.pdf/2e480292-dcdc-9e10-8c22-b3899eb0b945.

El Consell de Govern de 12 de Febrer de 2012 va aprovar la modificació de les normes i criteris de reconeixement dels estudis de màsters universitaris, adaptada estrictament a la modificació del Reial Decret 1393/2007 (Real Decreto 861/2010). 

Aquesta normativa té en compte totes les consideracions a que fa referencia el Reial Decret 861/2010, i especifica que són objecte de reconeixement: 

-     Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la Universitat de Barcelona o en qualsevol altre universitat excepte els del treball de fi de màster.

-     Els crèdits cursats en ensenyaments superiors que condueixen a altres títols emparats per el article 34.1 de la Llei 6/2001 de universitats i també l’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.

Aquest reconeixement no es fa exclusivament en base a l’adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d’estudis del títol de màster al que accedeix; sinó que també es pot resoldre un reconeixement per crèdits parcials de matèries del títol de màster. En aquest cas la resolució ha de incloure la relació de assignatures que ha de cursar l’estudiant per completar els crèdits que estableix la titulació.

Comparteix-ho: