Ajuts a la recerca de la Facultat

Bases

L’objectiu d’aquests ajuts que concedeix la Comissió de Recerca de la Facultat, és promoure accions relacionades amb la recerca que es desenvolupa a la Facultat, i que inclouen:

a) Mobilitat d’investigadors per assistència a congressos o estades curtes de recerca

b) Activitats per facilitar la visibilitat i la difusió de la recerca

c) Millora dels espais i dels equipaments de recerca comuns

d) Organització de reunions (congressos, seminaris i cursos de formació d’investigadors)

e) Altres accions per la millora de la recerca a la Facultat

 

  • S’estableixen dues modalitats de sol·licitud:

 

Modalitat A, Ajuts de viatge, per facilitar la mobilitat especialment de joves investigadors (pre i post-doctorals)

Modalitat B, oberta, per tota la resta d’accions incloses en aquesta convocatòria

 

  • S’estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds:

 

a mitjans de juny

a finals d'octubre

 

 

Resolució d'Ajuts de Recerca als Departaments de la Facultat de C. Terra

Bases Ajuts Recerca Facultat Ciències de la Terra 2022.pdf

Formulari sol·licitud Accions de Recerca 2022-.pdf

Resolució adjudicació ajuts Facultat Ciències de la Terra

 

Es destina un màxim aproximat de 8.000 € en cada un dels terminis. No obstant això, la Facultat es reserva el dret de modificar aquesta quantitat en funció de la situació econòmica.

Poden sol·licitar aquest ajut el personal docent i investigador i els estudiants de doctorat adscrits a la Facultat.

És imprescindible per poder-lo obtenir, tenir vinculació contractual amb la UB.

Les sol·licituds d’ajut es resoldran en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir del tancament de cada una de les convocatòries.

Per a la concessió dels ajuts es tindrà en consideració el següent:

- En el cas de la modalitat A, tindran prioritat els investigadors joves que no tinguin possibilitat de sol·licitar un ajut per altres vies, i no hagin gaudit d’un ajut en convocatòries anteriors.

- En el cas de la modalitat B, el benefici que suposa per la Facultat l’acció sol·licitada i que el sol·licitant haurà de justificar.

- Es valorarà el destí dels ajuts al llarg de les diferents convocatòries per equilibrar la distribució dels ajuts entre els grups de recerca de la Facultat.

- Es valorarà també que les propostes tinguin cofinançament, especialment per a la modalitat B.

Quan es sol·liciti l'ajut el candidat haurà de presentar:

Formulari de sol·licitud complimentat.

Descripció de l’acció a desenvolupar i justificació de l’interès.

Memòria de l’activitat a realitzar que inclou:

  1. Projecte o projectes vinculats amb aquesta acció (Nom del Projecte, durada, Nom de l'IP i Centre).
  2. CV abreujat (darrers 5 anys), generat a partir de l’aplicació curricul@ del GREC en format de projectes del Ministeri i resum de la trajectòria científica (màxim un full A4), que pot incloure indicadors de la qualitat de la producció científica.


Per optar a l’ajut cal tenir el CV introduït al GREC i actualitzat amb les aportacions de l’any en curs.

Si s’escau:

- Per estades en un centre de recerca: Carta d’acceptació del responsable del centre receptor.

- Per assistència a un congrés: Còpia del resum de la ponència i document d’acceptació de la mateixa, nom, lloc i data de celebració del congrés.

- Per l'organització de reunions: Pressupost detallat amb ingressos i despeses, composició del comitè organitzador i programa d’activitats.

- Si el sol·licitant és becari de doctorat, cal adjuntar còpia del contracte o credencial de becari amb data de finalització.

En cas d’obtenir l'ajut de la Facultat, el sol·licitant es compromet a fer constar el nom de la Facultat de Ciències de La Terra en la llista d’institucions que donen suport financer a l’acció.

Convocatòria

Els documents de les sol·licituds hauran de ser en format pdf i es presentaran telemàticament en un
fitxer zip on s’ha empaquetat tota la documentació (màx. 2Mb) a l’ adreça electrònica
vd.ciencies.terra.recerca@ub.edu

 

Comparteix-ho:

La recerca en xifres