Grups d'innovació docent de la Facultat

Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS)
Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS)

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professorat de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB. Tanmateix, alguns dels membres del grup formen part del professorat de la Facultat de Biologia (UB) i de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

 

Té l’objectiu de millorar i desenvolupar noves estratègies i nous recursos didàctics i metodològics aplicables a les matèries que imparteixen els membres del grup, en l’entorn que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquestes eines didàctiques han de conduir a una millora:

  • de l'aprenentatge de les matèries.
  • dels sistemes d’avaluació de les competències d’aquests aprenentatges.
  • del rendiment de l’alumnat que permeti la integració dels coneixements en situacions problemes funcionals, realistes, rellevants i de proximitat.
  • de la divulgació i transferència de les Ciències de la Terra en el treballs de recerca de l’ensenyament secundari amb l’aplicació del mètode científic.

 

Els membres del grup pertanyen als dos departaments de la facultat. El professorat forma part dels equips docents d’assignatures troncals i optatives dels graus de Geologia, Enginyeria Geològica, Ciències Ambientals i Química, així com d’assignatures dels Màsters de Geologia i Geofísica de Reservoris, Paleobiologia i Registre fòssil, i de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Aquesta docència implica un treball coordinat per tal de dur a terme tant accions d’innovació docent dins de cada ensenyament com actuacions docents transversals entre els diferents graus.

Més informació GI-GRIMS

Responsable: Dra. Meritxell Aulinas Juncà / Dra. Elisabet Playá Pous

Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

Grup d'Innovació Docent de Mineralogia i Recursos Minerals (MINREMIN)

Objectius del grup

Les propostes d'actuació definides a l'horitzó H2020 de la UE impliquen un canvi profund en l'interès de la recerca en Recursos Minerals, que queda focalitzada cap a l'àmbit dels elements anomenats "crítics", el minerals o els jaciments dels quals fins ara no eren ni esmentats en la immensa majoria de libres de text de les matèries docents de Mineralogia o Recursos Minerals.

A la vegada, es constata que molts d’aquests recursos es focalitzen en països on el els exploten col·lectius sense accés al coneixement dels recursos. Per tant, es proposa adaptar a aquestes noves situacions les competències i el material docent d'assignatures de grau o màster de Geologia. En primer lloc, el material docent de les pràctiques de Mineralogia i Jaciments Minerals ha de ser adaptat a aquesta nova realitat, si es vol que els estudiants tinguin la competència necessària per a accedir als nous tipus de feina que es creïn en el futur. Això obliga a una reestructuració del material docent i a establir una bona seqüenciació en les matèries troncals de Mineralogia (2on curs de l'Ensenyament de Geologia), Jaciments Minerals (4rt) i les assignatures de màster (Recursos Minerals).

Però en aquest camp, a més, la indústria precisa de personal molt autònom, amb molta iniciativa pròpia i capaç d'enfrontar-se a situacions molt canviants. Per això, la pròpia indústria demana que els estudiants vagin participant en tasques de recerca i reciclatge desenvolupats de manera autònoma mentre desenvolupen els seus estudis, per tal que aquesta recerca i formació autònoma els  permeti una integració més immediata en la indústria. A la vegada, però, es vol impulsar la capacitat dels estudiants per tal de donar suport tècnic a  països en vies de desenvolupament.

 

Més informació: MINREMIN

Responsable: Dr. Joan Carles Melgarejo i Draper

Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada