MINREMIN

Mineralogia i Recursos Minerals
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup: 

Les propostes d'actuació definides a l'horitzó H2020 de la UE impliquen un canvi profund en l'interès de la recerca en Recursos Minerals, que queda focalitzada cap a l'àmbit dels elements anomenats "crítics", el minerals o els jaciments dels quals fins ara no eren ni esmentats en la immensa majoria de libres de text de les matèries docents de Mineralogia o Recursos Minerals. A la vegada, es constata que molts d’aquests recursos es focalitzen en països on el els exploten col·lectius sense accés al coneixement dels recursos. Per tant, es proposa adaptar a aquestes noves situacions les competències i el material docent d'assignatures de grau o màster de Geologia. En primer lloc, el material docent de les pràctiques de Mineralogia i Jaciments Minerals ha de ser adaptat a aquesta nova realitat, si es vol que els estudiants tinguin la competència necessària per a accedir als nous tipus de feina que es crein en el futur. Això obliga a una reestructuració del material docent i a establir una bona seqüenciació en les matèries troncals de Mineralogia (2on curs de l'Ensenyament de Geologia), Jaciments Minerals (4rt) i les assignatures de màster (Recursos Minerals). Però en aquest camp, a més, la indústria precisa de personal molt autònom, amb molta iniciativa pròpia i capaç d'enfrontar-se a situacions molt canviants. Per això, la pròpia indústria demana que els estudiants vagin participant en tasques de recerca i reciclatge desenvolupats de manera autònoma mentre desenvolupen els seus estudis, per tal que aquesta recerca i formació autònoma els  permeti una integració més immediata en la indústria. A la vegada, però, es vol impulsar la capacitat dels estudiants per tal de donar suport tècnic a  països en vies de desenvolupament. En aquestes línees, des de fa 6 anys impulsem un Student Chapter vinculat a les principals organitzacions científiques i professionals internacionals en el camp dels recursos minerals, la SEG i la SGA, que ja ha participat en accions de solidaritat amb la petita mineria artesanal que es pretèn ampliar. Aquesta eina obre camps encara inexplorats de desenvolupament de l'estudiant, que en part ja reben finançament extern. Per tant, l'objectiu del projecte és crear mecanismes que permetin als estudiants afrontar els nous reptes del s. XXI: millorar les capacitats d'autoaprenentatge i fornir les eines per a adaptar l'ensenyament a les noves demandes de la indústria, però a la vegada amb un enfoc solidari i de servei.

Per altra banda, les col·leccions de Mineralogia de la UB s’han revelat eficients a l’hora de formar 40 generacions d’alumnes. Actualment cal procedir a la seva renovació i actualització a les necessitats que demana la Societat (horitzó2020 UE). Atés que un cop es localitza una mostra amb relativament poc treball adicional es poden localitzar-ne moltes més, s’ha decidit explorar la viabilitat de que aquestes col·leccions es converteixin en una referència internacional. El projecte preveu, en una primera fase, la creació de 25 col·leccions clonades a la pròpia, per tal de regalar-les a altres 25 universitats de paísos en vies de desenvolupament. El treball preveu, a la vegada, la participació activa dels estudiants de les assignatures vinculades en tots els nivells del projecte: localització de material (incloent recerca al camp), catalogació, etiquetatge, fotografia, preparació de guions docents, traducció multilingüe, suport multimèdia. Es preveu desenvolupar el projecte en 3 estadis: 1er any, col·leccions de visu, 2on any, col·leccions de microscopia de llum transmesa; 3er any, col·leccions de microscopia de llum reflectida. El projecte està en marxa amb el suport parcial del vicerectorat de patrimoni UB però es preveu ampliar-ho. Un cop acabat cada estadi i amb les col·leccions a destí, es plantejarà avaluar el grau d’èxit del material a les universitats de destí, per tal de veure si es pot obtenir el suport de UNESCO per a ampliar-ho a altres universitats.

Codi UB: 
GINDO-UB/172
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Melgarejo i Draper, Joan Carles
Membres del grup: 
Joaquín Proenza Fernández
Esperança Tauler Ferrer
Marc Campeny Crego
Josep Roqué Rosell
Francisco Javier Casado Merediz
Àngels Canals Sabaté
Albert Soler Gil
Cristina Domènech Ortí
Salvador Galí Medina
Salvador Martínez Manent
Núria Pujol Solà
Jingyao Xu
Júlia Farré de Pablo
Roberta Di Febo
Laura Gemmrich Hernández
Malena Cazorla
Sandra Amores Casals
Ariana Vanesa Carrazana
Pol Suñer
Ernest Onetti
Ada Rodríguez
Miquel Grande Tena
Mercè Corbella i Cordomí (UAB)
Lisard Torró Abat (Pontificia Universidad de Lima, el Perú)
Cristina Villanova de Benavent (Univ. Bristol, UK)
Montgarri Castillo Oliver (GEMOC, Sydney, Austràlia)
Yael Díaz Acha (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)

Projecte/s del Grup

2022PMD-UB/018
Coordinació: Cristina Domènech Orti
Estat: Actiu
2022PEDC-CTE/001
Coordinació: Joan Carles Melgarejo Draper
Estat: Actiu