Innovació docent

El grup d'innovació docent de l'Escola de Treball Social Trans@net, te com a finalitat desenvolupar i difondre els resultats i activitats de projectes orientats a la renovació i actualització de pràctiques pedagògiques envers la millora de la qualitat docent en el Grau de Treball Social.

Per a més informació mirar la web de Trans@net.

Dins la Facultat d’Educació existeixen un total de 18 grups d'innovació docent consolidats i 41 projectes d'innovació docent en desenvolupament tal com es pot consultar en el Programa de millora i innovació docent.

Suport al professorat

En aquesta secció el professorat de la Facultat pot obtenir informació sobre els protocols a seguir per a la realització d'activitats acadèmiques en el marc del departament, o per saber com actuar davant determinats casos o situacions sobrevingudes derivades de la seva activitat laboral. 

També podrà descarregar-se diferents models per gestionar permisos o peticions relacionades amb la seva activitat acadèmica i docent.

Permisos per assistir a activitats acadèmiques

Permisos per assistir a activitats acadèmiques

Procediment a seguir pel PDI en cas de sol·licitar un permís o llicència per assistir a activitats de docència i recerca. (Informació disponible en PDF)

 

Permís d’1 a 10 dies

Sol·licitud Model A adreçada a la Direcció del Departament

» Aquest permís no computa per acreditar la desvinculació acadèmica.
» S’ha de fer constar: dates, tipus d’activitat i persona que substituirà la docència assignada a la persona sol·licitant
» Si la docència no es pot cobrir, només es podrà suspendre l’activitat acadèmica 2 dies al curs per una assignatura de 6 ECTS i 1 dia al curs per una assignatura de 3 ECTS.
 • La persona interessada, abans de l’activitat, ha d’emplenar la sol·licitud i enviar-la a la secretaria del departament.
 • La direcció del departament, si compleix amb les condicions establertes, signarà la sol·licitud. La secretaria del departament i la coordinació de les seccions també poden signar per ordre.
 • La secretaria del departament arxivarà la sol·licitud i enviarà còpia a l’Oficina d’Afers Generals del Campus.

 

Permís d’11 dies a 3 mesos

Sol·licitud Model B adreçada al Deganat de la Facultat

» Aquest permís no computa per acreditar la desvinculació acadèmica.
» A l’imprès s’ha de fer constar: dates, tipus d’activitat a realitzar i el nom de la persona que cobrirà la docència assignada a la persona sol·licitant.
 • La persona interessada, abans de l’activitat, ha d’emplenar la sol·licitud i enviar-la a la secretaria del departament.
 • La direcció del departament, si compleix amb les condicions establertes, signarà la sol·licitud. La secretaria del departament i la coordinació de secció també poden signar per ordre.
 • La secretaria del departament arxivarà còpia de la sol·licitud i enviarà l’original a l’Oficina d’Afers Generals del Campus.
 • L’Oficina d’Afers Generals elevarà la sol·licitud per a l’autorització definitiva, si escau, i l’arxivarà a l’expedient del PDI.

 

Llicència superior a 3 mesos i inferior a 1 any

Sol·licitud Model C adreçada al Rectorat de la UB

» Aquest permís computa per acreditar la desvinculació acadèmica.
 1. Escrit de compromís de la persona sol·licitant on consti que realitzarà el seu POA, abans de marxar o un cop realitzada la seva estada.
 2. Escrit oficial d’acceptació de la institució d’acollida.
 3. Informe favorable del Consell de Departament.
 4. Informe favorable de la Comissió de Professorat de la Facultat.

 

Llicència superior a 1 any

Sol·licitud Model D adreçada al Rectorat de la UB

» Aquest permís computa per acreditar la desvinculació acadèmica.

La persona interessada, abans de l’activitat, ha d’emplenar la sol·licitud i enviar-la a la secretaria del departament acompanyada de la següent documentació:

 1. Escrit oficial d’acceptació de la institució d’acollida.
 2. Informe favorable del Consell de Departament.
 3. Informe favorable de la Comissió de Professorat de la Facultat.
 • La secretaria del departament arxivarà còpia de la sol·licitud i enviarà l’original a l’Oficina d’Afers Generals del Campus.
 • L’Oficina d’Afers Generals del Campus tramitarà la sol·licitud per a què el rectorat autoritzi.
 • Un cop la llicència estigui autoritzada s’inclourà a l’expedient del PDI.

El pressupost de la UFR de Treball Social per ajuts al professorat a plena dedicació per a la participació als congressos queda distribuït de la següent manera:

Es pot sol·licitar aquest ajut per a un únic congrés*, dins de l’any natural, i pot ser nacional o internacional:

• Ajut fins a un màxim de 250 Inscripció – Congrés Nacional

• Ajut fins a un màxim de 350 €  Inscripció – Congrés Internacional                    

• Ajut fins a un màxim de 150 € Despeses de viatges (bitllets de tren, d’avió, o quilometratge en cas de vehicle propi) – Congrés Nacional

• Ajut fins a un màxim de 200 € Despeses de viatges (bitllets de tren, d’avió, o quilometratge en cas de vehicle propi) – Congrés Internacional

*Si a finals d’any hi ha suficient romanent, s’estudiarà la possibilitat de repartir-lo entre el professorat que hagi sol·licitat un segon congrés.

Per sol·licitar cada ajut caldrà aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud del permís signat per la direcció de la UFR
 • Certificat d’assistència
 • Presentació de la comunicació
 • Comprovant bancari de pagament
 • Factura a nom de la UB pagada
 • Bitllets de tren, d’avió o quilometratge en cas de vehicle propi

 

Les dades que han de constar a la factura són:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

CIF: Q0818001J

Nom i cognoms del docent

El pressupost de la UFR de Treball Social per ajuts al professorat associat per a la participació en els congressos queda distribuït de la següent manera:

Es pot sol·licitar aquest ajut per a un únic congrés, dins de l’any natural, i pot ser nacional o internacional:

• Ajut fins a un màxim  de 250 € Inscripció – Congrés Nacional

• Ajut fins a un màxim de 350 € Inscripció – Congrés Internacional

Per a sol·licitar cada ajut caldrà aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud del permís signat per la direcció de la UFR
 • Certificat d’assistència
 • Presentació de la comunicació
 • Comprovant bancari de pagament
 • Factura a nom de la UB pagada

 

Les dades que han de constar a la factura són:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

CIF: Q0818001J

Nom i cognoms del docent

En cas de no emetre factura

De les persones participants necessitem:

 • DNI escanejat, si l'adreça que hi consta no està actualitzada, caldrà el certificat d'empadronament de la nova adreça
 • Correu electrònic
 • Certificat bancari on consti el nom i l’IBAN, signat electrònicament pel banc
 • Import a cobrar (tenint en compte que els retindran 15% d’IRPF)*
 • Nom, dia i durada de l’activitat

 

Tota aquesta documentació s’ha d’enviar a ufr.treball.social@ub.edu per poder dictar una resolució.

Posteriorment, es farà arribar un document que la persona participant haurà de signar digitalment (en cas de no tenir signatura electrònica, es podrà fer de manera manual, però haurà de quedar en poder de l'administració l'original del document signat) i un altre que haurà de signar el professorat juntament amb la direcció de la UFR de Treball Social.

*En cas de retenció del 7% s’ha de presentar el document adjunt (CAT) (ES)

 

En cas de poder emetre factura

 • Factura – Hi ha de constar l'IVA o, si és el cas, la raó de l'exempció.

 

Les dades que han de constar a la factura són:

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

CIF: Q0818001J

La UFR concedeix un ajut d’un màxim de 400 € l'any (amb IVA i IRPF inclosos), per persona i traducció, per al professorat a plena dedicació, per a la traducció d’articles científics. Aquí trobareu els enllaços per demanar les traduccions i les tarifes UB, que a banda de ser bonificades per tractar-se de feines internes i exemptes d’IVA, simplifica moltíssim la gestió i els tràmits comptables necessaris.

Formulari: Sol·licitud de correcció o traducció de documents (ub.edu)

Tarifes: Serveis Lingüístics de la UB > Assessorament Lingüístic i Terminologia

 

En el camp d’observacions s’ha de fer constar que els 400 € van a càrrec del Centre Gestor 2635ED02024000 – UFR Treball Social i que la resta ho abonarà el/la professor/a.

La sol·licitud de l’ajut s’ha de comunicar prèviament per correu electrònic a la UFR i un cop realitzada la traducció s’haurà de fer arribar en un PDF o amb l’enllaç per poder fer efectiu el seu pagament.

 

En cas d’optar per fer la traducció fora de la UB, caldrà que la persona que faci la traducció, pugui emetre una factura. Si us plau, poseu-vos en contacte amb l’Alba Palahí (ufr.treball.social@ub.edu) abans que s’emeti aquesta factura per assegurar que totes les dades que hi consten són correctes.

Documentació que cal presentar per a Projectes de Recerca.

 • Pressupost
 • Factura a nom de:

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

CIF: Q0818001J


A la factura hi ha de constar:

 • Núm. de factura
 • Data de factura (posterior a la data del pressupost)
 • NIF / NIE / CIF
 • Nom complet
 • Adreça completa
 • Concepte a facturar
 • IVA o "Activitat exempta d'IVA. Llei 37/1992 art.20.9" o IGIC o "Actividad exenta de IGIC. Ley 4/201 de medidas administrativas y fiscales"
 • IRPF (si és reduït: 7%, adjuntar document annex català o castellà)
 • Preu unitari i total (idèntic al que constava al pressupost)

 

Si és un proveïdor nou a la UB, s’ha d’adjuntar:

 • DNI escanejat, si l'adreça que hi consta no està actualitzada, caldrà el certificat d'empadronament de la nova adreça
 • Correu electrònic
 • Certificat bancari on consti el nom i l’IBAN, signat electrònicament pel banc

Qualsevol desplaçament que es faci fora d'Espanya s'ha de tramitar per tal que la Seguretat Social en tingui constància i poder acollir-se a la legislació espanyola de seguretat laboral.

La documentació que se sol·licita a continuació s'haurà d'enviar al Personal Acadèmic (evaferrera@ub.edu) que s'encarregarà de tramitar les dades del desplaçament a la Seguretat Social. Amb aquest tràmit està implícita la cobertura per la Mútua en cas d'accident laboral.

Documentació necessària que cal presentar:

DESPLAÇAMENTS INFERIORS A 3 MESOS

 • Permís del /de la Cap de la UFR signat
 • Dades de la persona interessada i del desplaçament:

· Nom, data de naixement i DNI

· Núm. afiliació a la Seguretat Social

· Nacionalitat

· Adreça, correu electrònic i telèfon mòbil

· País de destí i dates del desplaçament

· Nom i adreça de l'empresa

· Breu descripció del motiu del desplaçament

DESPLAÇAMENTS SUPERIORS A 3 MESOS

 • Contactar amb l'Oficina d'Afers Generals (afersgenerals.mundet@ub.edu) perquè puguin gestionar el permís.
 • Quant a la cobertura sanitària d'un desplaçament:

· Dins de la Unió Europea (consulta els països de la UE) és necessària la targeta sanitària europea. Tramiteu-la a través de l'INSS.

· A països no comunitaris, amb conveni bilateral i a la resta de països cal que consulteu els següents convenis.

 

L’accés en vehicle al Campus és limitat, per tant, es recomana utilitzar el transport públic per accedir-hi, ja que malgrat que s’autoritzi l’accés, podria donar-se el cas que en hores de màxima afluència no s’hi pugui accedir si l’aparcament està ple.

Els aparcaments als quals el personal UB i altres persones autoritzades poden fer ús són:

 • Aparcament de terra (el primer que es troba pujant a mà esquerra)
 • Aparcament de Migdia
 • Aparcament de Calderes (poques places i la majoria reservades a persones amb mobilitat reduïda)
 • Aparcament de Ponent

 

La persona que vulgui accedir al Campus ho ha de comunicar a l’aplicatiu de la Diputació i seguir els següents passos:

 1. Ompliu el període d’accés, dia i data d’entrada, i dia i hora de sortida.
 2. Cliqueu el botó “Sol·licitar accés”.
 3. Accedireu a una pantalla on us demanarà el vostre nom i cognoms, telèfon i les dades del vostre vehicle.
 4. Caldrà que es tinguin en compte les instruccions de l’ús de l’aparcament i el tractament de les dades personals. Per això, cal validar la casella corresponent que apareix en pantalla i, finalment, clicar el botó ACCEDIR.
 5. A continuació, el sol·licitant rebrà un correu electrònic informant que el registre s’ha realitzat correctament i que ha d’establir una contrasenya. (Amb aquesta contrasenya es permet que posteriorment l’usuari faci modificacions de les seves dades personals).
 6. L’Administració de Campus rebrà aquesta petició i es procedirà, si s’escau, a la seva autorització. (Atenció, és important que paral·lelament a aquesta petició via aplicatiu, s’enviï un correu electrònic a campus_mundet@ub.edu explicant el motiu de la petició, per tal que des de l’Administració es pugui comprovar aquest fet).
 7. Des de l’Administració, es valorarà la petició i un cop valorada, el sol·licitant rebrà un correu de resposta indicant l’acceptació (amb el codi QR que facilita l’accés en el cas d’error de la matrícula) o la seva denegació.
 8. Les peticions han d’arribar amb una antelació suficient perquè puguin ser valorades (preferiblement un mínim de 48 hores abans).

Comparteix-ho: