Concursos de personal academic contractat temporal

Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Resolució del rector de 23 de juliol de 2020)

En el DOGC del 28 de juliol de 2020, es fa publica la resolució de 23 de juliol de 2020 de la Universitat de Barcelona, per la qual es convoca concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal. Podeu obtenir tota la informació referida a aquesta convocatòria consultant l'enllaç a la seu electrònica.

En data 4 de novembre de 2019, el DOGC publica la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat lector.

Les sol·licituds es poden presentar del 5 de novembre al 2 de desembre, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de la Facultat de Dret
 
 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).

 • O bé, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del mateix termini, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).

 

En data 3 d’octubre de 2019, la seu electrònica de la Universitat de Barcelona publica la resolució de Convocatòria de concurs públic per proveir 6 contractes de personal investigador postdoctoral del Programa propi d'I+D+I per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona.

 

En data 3 de juny de 2019, el DOGC publica la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat.

Les sol·licituds es poden presentar de l'11 al 25 de juny, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de la Facultat de Dret

 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).

 • O bé, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del mateix termini, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).

 

En data 3 de juny de 2019, el DOGC publica la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat lector.

Les sol·licituds es poden presentar de l'11 al 25 de juny, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de la Facultat de Dret

 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).

 • O bé, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del mateix termini, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).

 

En data 4 de juny de 2018, el DOGC publica la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat.

Les sol·licituds es poden presentar del 5 al 25 de juny, ambdós inclosos, excepte per les dues places modificades (àrea de Dret Administratiu) que es poden presentar del 14 de juny al 4 de juliol.

Presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de la Facultat de Dret
 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).
 • O bé, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del mateix termini, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP). En aquest cas, la persona candidata ha d’enviar còpia complerta de la sol·licitud registrada a l’adreça personal.academic@ub.edu en el mateix termini de presentació de sol·licituds.

 

En data 15 de gener de 2018 es publica la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat lector.

Les sol·licituds es poden presentar del 16 de gener al 5 de febrer, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds:

 • Registre general de la Facultat de de Dret
 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).
 • bé, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del mateix termini, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP)

 

En data 9 de juny de 2017 el DOGC publica la resolució de la UB per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat.

Les sol·licituds es poden presentar del 12 al 30 de juny, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de Dret
 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).
 • bé, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del mateix termini, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP)

 

Les sol·licituds es poden presentar del 21 de juny fins el 2 de juliol, inclusivament.

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Dret.
 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).
 • bé, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre de "Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú".

 

Les sol·licituds es poden presentar del 25 de juny fins el 12 de juliol, inclusivament.

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Dret.
 • Registres Generals de la Universitat de Barcelona (ubicació i horaris de les oficines de registre).
 • bé, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre de "Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú".

 

Comparteix-ho: