Oficina de Recerca

Suport als investigadors adscrits a la Facultat en la gestió de projectes i ajuts d’àmbit nacional i autonòmic

Serveis: 

 • Informació general i difusió de convocatòries de recerca. 

 • Assessorament als investigadors per gestionar sol·licituds d’ajuts a la recerca i convenis.

 • Gestió econòmica de projectes, control i informes econòmics

 1. Sol·licitud d’habilitació de crèdit

 2. Convocatòries de beques finançades per projectes, pagaments

 3. Viatges

 4. Compres

 5. Tramitació de factures

 6. Inventari

 7. Pagaments a personal

 • Tramitació de la contractació de personal amb càrrec a projectes.

 • Suport a la confecció de memòries d’activitats.

 • Facilitar la utilització del GREC i GPR i detectar noves necessitats.

 • Suport a la Comissió de Recerca de la Facultat. 


Per a la gestió de projectes de recerca internacionals, la UB disposa de la Unitat de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR).

 


Contacte: 

Facultat de Dret. Universitat de Barcelona
Diagonal 684
08034 Barcelona
+34 93 402 18 43
recerca.dret@ub.edu

Directori

Tràmits beques de col·laboració

L’Oficina de Recerca tramita les beques de col·laboració finançades amb projectes de recerca i convenis.
Aquestes beques es regeixen pel “Reglament de beques de col·laboració per a estudiants de grau i màster de la Universitat de Barcelona”, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juny d 2018. 

Per iniciar el procediment, s’ha d’emplenar el formulari de proposta de convocatòria de beca i lliurar-lo a l’Oficina de Recerca amb un mes i mig d‘antelació a l’inici de la col·laboració.

La tramitació de viatges s’ha de fer a través de les agències homologades i seguint les instruccions de la política de viatges (web viatges). Opcionalment es pot demanar a les agències la gestió de les inscripcions a congressos. Recull d’instruccions, normes i procediments relatius a gestió i realització de viatges

Es possible l’adquisició de bitllets de transport i reserva d’hotels o altres tipus d’allotjament, sense utilitzar els serveis de l’agència de viatges d’acord amb la política de viatges i la Instrucció conjunta del Vicerector d’Economia i del Gerent, de 22 de febrer de 2018, sobre compra directa de bitllets de transport i reserva d’allotjament mitjançant pagament avançat per part del viatger amb ulterior rescabalament a càrrec de pressupostos de la UB. 

Per tramitar la reserva definitiva de viatges o inscripció a congressos, és imprescindible que envieu a recerca.fee@ub.edu el document d’autorització de viatge (SV/AG), juntament amb el pressupost de l’agència, o el formulari d’inscripció a congressos ( SV/IC)

Guia ràpida “Com gestionar viatges a la UB”.

Impresos SV: SV/AG viatges per agència; SV/IC inscripcions a congressos per agència i SV/UB per rescabalament de despeses.

Novetats sobre incorporació d'una nova agència i obligatorietat d'us del FORMULARI SP VIATGES per sol.lictar pressupost a les agències.

Per trobar informació sobre gestió de compres a la UB i acords marc podeu consultar Compres UB 

L’adquisició de béns i serveis s’ha de fer a través de l’aplicació SAP amb comanda oficial UB homologada que gestiona l’administratiu o administrativa del departament. Un cop feta la comanda, i juntament amb el pressupost, s’ha de fer arribar a l’Oficina de Recerca perquè la tramiti. D’acord amb les bases d’execució del pressupost és obligatori l’us de la comanda

Per a l’adquisició d’equipament informàtic, s’estableixen criteris segons es tracti de renting, compra o equips de telefonia . Veure instruccions

Per a l’adquisició d’impressores i equips multifunció s’haurà de contactar prèviament amb la Unitat de Compres. Veure instrucció de Gerència

Cànon digital: La UB està eximida del pagament (veure certificat per lliurar als proveïdors que vulguin cobrar el canon).

Requisits d’identificació fiscal de les factures emeses a nom de la UB: 

Nom de la institució: Universitat de Barcelona
Adreça fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes 585, CP: 08007 Barcelona
VAT/NIF: ESQ0818001J

CEGE per departament/unitat
CODIS DIR3:
Oficina Comptable: U00400225
Òrgan Gestor: U00400001
Unitat Tramitadora: U00400001

Excepcionalment per a despeses que no superin els 60 euros, i de les quals no sigui possible aconseguir la factura amb les dades fiscals UB correctes, s’accepten els tiquets (excepte finançament Ministeri)

Impresos:

Conformitat de recepció de material o prestació de serveis

Certificat de despeses de restauració

Endós: en el cas que les factures s’hagin avançat, s’ha de presentar el comprovant de pagament bancari per tal de reemborsar la despesa.

Inventari: en el cas de material susceptible de ser inventariat, cal indicar a les factures el número de sèrie i la ubicació.

Per a la contractació de personal tècnic amb càrrec a projectes de recerca, s’ha de contactar amb l’Oficina d’Afers Generals (OAG) per demanar una previsió de cost i tramitar la contractació.

L’OAG contacta amb l’Oficina de Recerca per iniciar els tràmits de gestió econòmica.

Contractes de serveis per a la realització d’activitats docents

Aquesta modalitat de contracte de serveis només està prevista per contractar serveis de persones físiques i només per impartir cursos/seminaris/conferències puntualment. Aquest procediment només és per contractar personal extern.

Quan es contracti personal extern, cal gestionar el compromís de despesa amb la resolució d’adjudicació i una acceptació de la persona interessada. El pagament es fa en base a una factura amb IVA i retenció d’IRPF en cas d’autònoms, o en base a un «Faig constar» del responsable del curs/seminari/conferència sense IVA i amb l’oportuna retenció d’IRPF.

Impresos : Veure apartat "PAGAMENTS A PERSONAL EXTERN"

 • Resolució de contracte de serveis per a la realització d'activitats docents (català doc 1, anglès doc 2) .

 • Acceptació resolució contracte i declaració de no incompatibilitats (català doc 3 i anglès doc 4. En cas de ser no resident es pot suprimir el paràgraf de la declaració d’incompatibilitats)

 • Faig constar de realització del servei (només en cas de pagament a professor extern no professional -sense factura-) doc 5

 

Si es contracta personal de la UB s’ha de dur a terme un encàrrec de funcions, més una acceptació de la persona interessada, i el pagament es fa via «nomineta».

La signatura de convenis és competència del rector. L’Oficina de Convenis i Entitats Relacionades s’encarrega d’informar les propostes de convenis. Amb la conformitat de l’Oficina de Convenis, el promotor tramita la signatura de l’altra institució i el torna a enviar l’Oficina de Convenis juntament amb el certificat d’assumpció de compromisos i els annexos que correspongui signats per tramitar la signatura del rector i registrar-lo a la base de dades de Convenis i Entitats Relacionades.

Comparteix-ho: