Expert en gestió financera i pressupostària de les Administracions Públiques

Dades generals

 • Títol propi Universitat de Barcelona d’Expert
 • 23 crèdits ECTS
 • Directors: Lluís Medir, Dani Montolio i Marina Solé

 • Les titulacions oficials que donen accés seran el graus (i les llicenciatures anteriors) de l’àmbit de les ciències jurídiques, polítiques, econòmiques i sociològiques.
 • Igualment serà possible accedir des de qualsevol altra titulació universitària oficial.
 • Cal matricular de manera simultània les assignatures equivalents del màster de gestió pública avançada.

 • Persones que es vulguin incorporar i prestar serveis al sector públic.
 • Persones que ja presten serveis a les administracions públiques o en ens o empreses vinculades, i en empreses que presten serveis a les administracions públiques o exerceixen funcions públiques.
 • Persones interessades en la gestió pública.

 • Adquirir els coneixements per especialitzar-se en tècniques de gestió i administració pública, segons un perfil generalista i interdisciplinari en l’àmbit de la gestió financera.
 • Capacitar, en l’àmbit de la gestió financera, per al desenvolupament de les tasques pròpies dels alts funcionaris, directius i categories laborals i cossos superiors de les administracions públiques i del sector públic en general, així com també d'altres organitzacions i empreses que presten serveis al sector públic o exerceixen funcions públiques.

Mòdul 1: Gestió financera (5 crèdits)

1.-La crisi econòmica mundial. El cas espanyol
2.-Els ingressos a les administracions públiques. El pressupost. Fiscalitat pública
3.-Els estats financers. La comptabilitat patrimonial i pressupostaria
4.-La normativa europea d'estabilitat pressupostària.
5.-El deute públic
6.-La gestió financera . Formulació financera. Les operacions financeres .Modalitats financeres
7.-Les eines de gestió financera: política financera, terminis i riscos
8.-El curt termini: tresoreria i deute comercial
9.-La qualificació creditícia de les administracions públiques
10.-La gestió del risc / col·laboració pública privada
11.-Productes bancaris per obtenir finançament. El sistema financer espanyol

 

Mòdul 2: Aspectes clau de la gestió pressupostària i financera avançada (10 crèdits)

L'alumne haurà d'escollir les 4 assignatures expressament proposades per aconseguir la totalitat del mòdul. També és possible que amb caràcter excepcional i com alternativa demani als directors d'aquest títol d'expert cursar alguna assignatura amb una especial incidència en la matèria polítiques públiques i direcció pública, de les que s'imparteixen en els diferents mòduls dels títols d'expert en organització i règim jurídic de les AAPP; expert en gestió financera i pressupostària de els AAPP i expert en gestió del recursos humans en el sector públic. Per fer-ho caldrà en tot cas la conformitat dels directors dels esmentats títols d'expert.

 

Polítiques i estratègies pressupostàries (2,5 crèdits)

1. Introducció al marc general dels pressupostos públics (breu recordatori) 1.1. Definició, utilitat, naturalesa i principis dels pressupostos públics 1.2. Classificacions i cicle pressupostari 1.3. Control intern i extern dels pressupostos públics 1.4. Tècniques i sistemes pressupostaris 2. Planificació i estratègia pressupostària en el sector públic 2.1. Introducció a la planificació i l’estratègia pressupostària 2.2. Planificació estratègica en el govern 2.3. Planificació i política fiscal pressupostària 2.4. Sistemes per a la planificació i l’estratègia pressupostària: la pressupostació per resultats i els escenaris pressupostaris a mitjà termini 2.6. Eines per a la planificació i l’estratègia pressupostària: l’anàlisi pressupostària 3. Elaboració i anàlisi de peticions pressupostàries 3.1. Les peticions pressupostàries: concepte i contingut 3.2. L’elaboració de peticions pressupostàries 3.3. L’anàlisi de peticions pressupostàries

 

Comptabilitat pública avançada (2,5 crèdits)

1 Conceptes i anivellament 2. Novetats del Pla general de comptabilitat 3. El règim bàsic de la normativa comptable 4. El cicle comptable 5. Els comptes anuals de les administracions públiques 6. Anàlisi i interpretació d’estats financers d’entitats i administracions públiques

 

Control i auditoria pública (2,5 crèdits)

1. La configuració del sector públic 2. Marc legal i normatiu de l’auditoria 3. Òrgans de control 4. Modalitats de control i auditoria pública 5. Fases de l’auditoria i àmbits: fons europeus, sanitat, medi ambient, avaluació de polítiques públiques 6. La intervenció a l’Ajuntament de Barcelona

 

Anàlisi financera i gestió de projectes públics (2,5 crèdits)

1. Justificació dels projectes públics 2. Estimació de la demanda del servei o projecte públic 3. Anàlisi del cost de la inversió en la infraestructura i possibilitats de finançament 4. Estimació del cost de funcionament del servei o projecte públic 5. Estimació dels recursos generats pel servei o projecte públic 6. Viabilitat econòmico financera del servei o projecte públic 

 

Mòdul 3: Matèries optatives i pràctiques externes (5 crèdits)

L'estudiant haurà d'escollir 5 crèdits entre les assignatures que es proposen dels tres blocs següents:

Primer bloc: Una de les tres assignatures de matèries transversals vinculades
Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic (5crèdits)
Disseny i Anàlisi de Polítiques Públiques (5 crèdits)
Aprofundiment en el dret administratiu (5 crèdits)

Segon bloc: assignatures vinculades amb la matèria de gestió financera i pressupostària
de les AAPP (cada una té 2,5 crèdits)

Tercer bloc: Pràctiques externes (5 crèdits)

 

MÒDUL 4: Informe final (3 crèdits)

L'estudiant haurà de realitzar un treball de síntesi tutoritzat.

Àmbit gestió financera i pressupostària de les administracions públiques

Daniel Montolio
Salvador Illa Roca
Antonio Muñoz 
Daniel Mas
Jordi Baños
Antoni Mora
Marta Espasa

 

Àmbit gestió de recursos humans en el sector públic

Joan Mauri 
Josep Aldomà 
Joan Xirau
Fernando Curioso

 

Àmbit organització i règim jurídic de les administracions públiques 

Joaquín Tornos 
Tomàs Font
Alfredo Galán 
Alexandre Peñalver
Domènec Sibina
Xavier Bernadí
Francesc Xavier Padros 
Ferran Farriol

 

Àmbit polítiques públiques i direcció pública

Jaume Magre
Lluis Medir Tejado
Esther Pano Puey
Anna Tarrach
Antoni Fernández 
Antoni Pérez
Jose Luis Martinez-Alonso 

 • Olga Hierro
  Telèfon de contacte: 934 037 691
  Adreça electrònica: mmuu.dret@ub.edu
   
 • Juan Antonio Mas
  Telèfon de contacte: 934 020 129
  Adreça electrònica: propis.dret@ub.edu

Comparteix-ho: