Pràctiques curriculars del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració

PRESENTACIÓ

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

El Pla d'estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració inclou una assignatura optativa de pràctiques (pràctiques curriculars) de 6 crèdits (150 hores). Les pràctiques estaran tutoritzades i avaluades per a l'obtenció de la corresponent qualificació en l'expedient acadèmic de l'estudiant

L'estudiant pot, a més de realitzar les pràctiques curriculars vinculades a l'assignatura Pràctiques externes, realitzar pràctiques extracurriculars fins a un màxim de 750 hores, prorrogables a 900.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.

La coordinadora del Programa de pràctiques externes de Ciències Polítiques i de l'Administració és la Dra. Ana Maria Sanz León (asanz@ub.edu)

Normativa de pràctiques externes

Oficina de pràctiquesclínica jurídica i borsa de treball

 • Pràctiques curriculars

El grau en Ciències Polítiques i de l'Administració ofereix pràctiques i la seva gestió es fa via l’aplicatiu GIPE. Les places s'adjudiquen d'acord amb els mèrits acadèmics dels estudiants i els requisits de cada una. Les pràctiques comencen en el segon semestre, a partir del febrer, i es desenvolupen fins a completar-les (150 hores), d'acord amb el calendari publicat a l'oferta. L’alumnat  ha de dur a terme les tasques assignades pels tutors i tutores de les entitats, que els dirigeixen.

A més de l'oferta del grau, si es disposa d'una proposta de pràctiques, es pot sol·licitar la seva valoració. En aquest cas, s'ha d'adreçar a la coordinació de pràctiques externes per fer conèixer les característiques de l’entitat o institució i en què consistirien les tasques concretes. L’entitat o institució ha de formar part de l’àmbit polític (institucions, administracions, empreses, tercer sector) i les tasques concretes han de consistir a posar en pràctica coneixements apresos en el grau. Si la proposta correspongués als requisits i continguts de l’assignatura, aleshores la plaça s’assignaria a l’estudiant que l’ha promoguda. 

 • Pràctiques extracurriculars

El grau de Ciències Polítiques i de l'Administració ofereix pràctiques extracurriculars al sector públic, privat i al tercer sector. Les places s'ofereixen durant el curs, a mesura que arriben les sol·licituds d'institucions, entitats i empreses. Les places s'adjudiquen d'acord amb els mèrits acadèmics dels i les estudiants i els requisits de cada una. Les pràctiques comencen d'acord amb el calendari publicat a l'oferta i es desenvolupen fins a completar-les (entre 151 i 750 hores, ampliables fins a 900). L’alumnat ha de dur a terme les tasques assignades pels tutors i tutores de les entitats, que els dirigeixen.

Si un estudiant disposa d'una proposta de pràctiques, pot sol·licitar que s'accepti, bé sigui en el primer semestre o bé en el segon. En aquest cas, s'ha d'adreçar a la coordinació de pràctiques externes o a la borsa de treball per fer conèixer les característiques de l’entitat o institució i en què consistirien les tasques concretes. 

Atès que les pràctiques externes curriculars es distingeixen de les extracurriculars per la durada però tenen el mateix contingut, és possible fer pràctiques curriculars en una entitat o institució i, tot seguit, continuar-hi amb unes extracurriculars. 

Calendari:

Via l’aplicatiu GIPE es pot accedir a totes les dades  de cadascuna de les pràctiques de l’oferta de cada curs, tant en el cas de les pràctiques curriculars com en les extracurriculars.

L'assignatura de Pràctiques Externes disposa d'un campus virtual específic mitjançant el qual es comuniquen totes les dates rellevants pels diferents processos.

 

Llistats curs 2022-2023:

Formalització de la relació entre la Facultat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant en pràctiques

La realització de pràctiques en una entitat col·laboradora exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat, i d’un projecte formatiu que inclogui la descripció de les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. 
 

Desenvolupament i avaluació de les pràctiques

S'assignarà a l’estudiant una tutoria acadèmica i una tutoria de l’entitat que avaluaran el resultat de la seva estada.
En finalitzar l’estada en pràctiques, l’estudiant haurà de presentar una memòria que juntament amb l’informe del tutor o tutora de l’entitat, determinarà la qualificació de les pràctiques que s’incorporarà al seu expedient acadèmic. Aquesta memòria s'ha de dipositar al campus virtual de l'assignatura Pràctiques Externes, mitjançant la tasca específica habilitada.
 

Assegurança escolar

Els i les estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Les persones més grans de 28 anys han de contractar l’assegurança voluntària. 

 • Quines modalitats de pràctiques externes ofereix el grau de Ciències Polítiques i de l'Administració?

a) Pràctiques curriculars. Són activitats acadèmiques incloses en el pla d'estudis, en l'assignatura optativa de segon semestre  Pràctiques Externes.

b) Pràctiques extracurriculars. Són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis. Són voluntàries i han de ser consignades en el Suplement Europeu del Títol. Es gestionen des de la Borsa de Treball de la Facultat. 

 • Quina és la naturalesa de les pràctiques externes?

Les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) tenen una naturalesa formativa. Per això, en cap cas no se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni poden substituir la prestació laboral de llocs de treball. D’una altra banda, l’estudiant no podrà tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on faci pràctiques.

En cas que en finalitzar els estudis universitaris l’estudiant s’incorporés a la plantilla de treball de l’empresa o institució on hagués fet les pràctiques, aquest període no computaria amb efectes d’antiguitat, ni eximiria del període de prova, excepte que fos expressament estipulat en el conveni col·lectiu.

 • Com funcionen les pràctiques externes curriculars?

Les pràctiques externes (curriculars) són una assignatura optativa, de 6 crèdits, que es cursa en el segon semestre de tercer o de quart curs. Cal haver superat prèviament 120 crèdits.

El grau ofereix cada curs un catàleg de pràctiques però existeix la possibilitat per part de l’alumnat de fer noves propostes. 

 • Cal matricular-se de l’assignatura de Pràctiques Externes?

Sí. La matrícula es farà d'acord amb les indicacions del procés de matrícula del graus de la Facultat de Dret que consten publicades al web de la Secretaria d’Estudiants i Docència. 

 • Quina és la durada de les pràctiques externes curriculars?

Les pràctiques externes curriculars tenen una durada de 150 hores, que equivalen a 6 crèdits (segons el criteri de 25 hores de dedicació per cada crèdit). 

 • Com es pot conèixer l'oferta de places de pràctiques curriculars?

L’oferta de pràctiques es comunicarà i serà accessible via l’aplicatiu GIPE. També es farà comunicació al respecte de la disponibilitat de places de pràctiques mitjançant el campus virtual de l’assignatura i del grau.

 • Com s'adjudiquen les places de pràctiques curriculars?

Les places s’adjudiquen d’acord amb els mèrits acadèmics de l’alumnat , és a dir, la qualificació mitjana de l’expedient, una vegada es compleixen, si s’escau, els mèrits específics que es puguin demanar  en cada plaça de pràctiques (per exemple: coneixement d’idiomes).

 • A més de l'oferta de pràctiques curriculars, ¿hi ha altres opcions per fer pràctiques?

Si un o una estudiant disposa d'una proposta de pràctiques, aleshores pot sol·licitar que s'accepti com a part de l'oferta. En aquest cas, s'ha d'adreçar a la coordinació  de pràctiques externes per fer conèixer les característiques de l’entitat o institució i les tasques concretes (que han de consistir a posar en pràctica coneixements i desenvolupar competències pròpies del grau).

 • Quin és el calendari i l’horari de les pràctiques?

Les pràctiques es desenvolupen durant el segon semestre, d’acord amb el calendari acadèmic.  En queden exclosos, per tant, els períodes de vacances. La Facultat no pot imposar un calendari ni un horari concret a les entitats i institucions que hi col·laboren de manera desinteressada. Així doncs, cada entitat o institució estableix les dates i l’horari, que es poden adaptar de comú acord amb l’estudiant (especialment per respectar la càrrega lectiva).

Pel que fa a les pràctiques curriculars, s'avaluen a final de curs, al igual que la resta d’assignatures de segon semestre. 

 • Tenen professor les pràctiques curriculars?

Les pràctiques curriculars tenen professorat tutor acadèmic (professor o professora de la Facultat) i un tutor o tutora de l’entitat o institució. El primer orienta l’alumnat  abans d’iniciar-les, fa de pont entre la Facultat i l’entitat o institució, i té la responsabilitat  d’avaluar l’assignatura. El segon orienta l’estudiant en el transcurs de les pràctiques, en fa el seguiment i també participa del procés d’avaluació.

 • Com s’avaluen les pràctiques curriculars?

Les pràctiques curriculars són avaluades per la tutoria acadèmica, a partir de la memòria de l’estudiant i de l’informe del tutor o tutora de l’entitat o institució . Aquesta qualificació numèrica es fa constar a l’expedient de l’estudiant, com qualsevol altre assignatura curricular.

 • Quan s’ha d’emplenar i lliurar la memòria de les pràctiques?

L’alumnat  ha d’emplenar i lliurar a la tutoria  acadèmica la memòria just després de finalitzar les pràctiques,  en termini i tal i com indiqui la coordinació de pràctiques. El model de memòria és el següent: model de memòria.

 • Quan es publiquen les qualificacions de les pràctiques curriculars?

Les qualificacions es publiquen a finals de curs, al mes de juliol.

 • A qui es pot demanar més informació de les pràctiques externes?

Al coordinador de pràctiques del grau, Ana M.Sanz asanz@ub.edu o a la responsable de pràctiques del grau de la Secretaria, Sra, Maribel Valverde.