Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Menció de Màrqueting i Investigació de Mercats

Descripció general de la menció: objectius, perfil de l’alumnat i competències inicials

Objectius: proporcionar una formació científica adequada en les bases, els mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting de les empreses i altres organitzacions, i en les d’investigació de mercat.

Perfil de l’alumnat: estudiants amb interès acadèmic i professional en l’àmbit del màrqueting i la investigació de mercats per desenvolupar projectes de màrqueting, tant nacional com internacionals; poder desenvolupar les funcions específiques de la gestió comercial (la direcció de les comunicacions integrades en el màrqueting, la distribució comercial, la direcció de producte i estratègies de preus) i fer una correcta aplicació de les diferents tècniques i metodologies d’investigació de mercats existents actualment per reduir el risc en la presa de decisions de màrqueting.

Competències inicials: per començar aquesta menció és important tenir habilitat o aptituds en les matèries introductòries de màrqueting, d’estadística i d’economia de l’empresa. Tenir capacitat crítica i de síntesi, capacitat per treballar en equip, capacitat per comunicar-se per escrit i oralment, capacitat per utilitzar les TIC i capacitat creativa per emprendre i innovar.

 

Llista d’assignatures de la menció

Menció de Màrqueting i Investigació de Mercats
Estadística Aplicada I (**) 6 ECTS
Estadística Aplicada II 6 ECTS
Estratègies i Tècniques de Comunicació (*) (**) 6 ECTS
Direcció de Producte (*) (**) 6 ECTS
Política i Estratègia de Preus (**) 6 ECTS
Distribució Comercial (**) 6 ECTS
Màrqueting Internacional (**) 6 ECTS
Investigació de Mercats I (*) (**) 6 ECTS
Investigació de Mercats II (*) (**) 6 ECTS
* Assignatures definides com a complements de formació obligatoris per cursar el màster de Màrqueting i Investigació de Mercats
** Assignatures ofertades

 

Descripció del contingut de les assignatures

Estadística Aplicada I. Els components principals. L'anàlisi discriminant. L'anàlisi de conglomerats (cluster analysis).  Taules de contingència.

Estadística Aplicada II. Escalament multidimensional mètric d'una matriu quadrada i ordinal d'una matriu quadrada i de K matrius quadrades. Anàlisi de preferències intern euclidià. Anàlisi de preferències internes vectorial. Anàlisi conjunta. Anàlisi factorial de correspondències (ANAFACO).

Estratègies i Tècniques de Comunicació. Comunicació i màrqueting: La comunicació integral com a part de l’estratègia de l’empresa. El procés de comunicació. El mix de comunicació i els factors que el determinen. Les eines de comunicació (venda personal, publicitat, promoció de vendes, màrqueting directe, relacions públiques). Concepte, característiques, objectius i destinataris de la venda personal, de la publicitat, de la promoció de vendes, del màrqueting directe i de les relacions públiques. La influència de les noves tecnologies en la forma de comunicar. Intermediaris i marc legal de la publicitat. Fases de la planificació i desenvolupament del procés publicitari, d’una campanya de promoció de vendes, d’una campanya de màrqueting directe, i de relacions públiques.

Direcció de Producte. La política de producte en màrqueting, les funcions bàsiques i la pràctica de la professió de director de producte (product manager): camps d’intervenció, interlocutors. Recomanacions estratègiques i accions operatives del director de producte. Diferència entre innovació i invenció, concepte, objectius i tipologies de nous productes. Tècniques de màrqueting utilitzades per a la direcció de nous productes. El procés de desenvolupament de nous productes en l’empresa. Metodologia pràctica per la recerca de nous productes.

Política i Estratègia de Preus. El preu en màrqueting. Concepte i estructura d’un preu. Fases que cal seguir per fixar el preu. Anàlisi dels factors externs i interns determinants del preu (costos, entorn, demanda, etc.). Fixació d’objectius de la política de preus i disseny d’estratègies de preus. Metodologia. Pràctica per a la fixació del preu i control.

Distribució Comercial. La distribució en el màrqueting mix. Definició i funcions. Decisions estratègiques sobre els canals de comercialització dels productes industrials, productes de consum i serveis. El trade màrqueting i les relacions entre fabricants i distribuïdors. El sistema de distribució i els seus protagonistes. Reorganització dels canals. Criteris d’avaluació i control. L’organització del trade màrqueting. Funcions i responsabilitats del director de trade màrqueting i del category manager. Tendències futures de la distribució internacional. Logística integral: processos logístics, procés d’aprovisionament, procés de distribució, el magatzem i el transport. Principals ràtios de control en la logística distributiva.

Màrqueting Internacional. Introducció al màrqueting internacional, els aspectes generals del comerç internacional i la seva vinculació al màrqueting. La investigació de mercats exteriors, segmentació i posicionament internacional, les modalitats de penetració en mercats exteriors. El mix de màrqueting internacional i la preparació del pla de màrqueting internacional, l’organització dels mercats i el comerç, i els aspectes mediambientals i comerç.

Investigació de Mercats I. Introducció a la investigació de mercats. Conceptes i fonaments. Les etapes prèvies a un estudi de mercat. La investigació preliminar i l’anàlisi de la situació inicial. Disseny i planificació de la investigació de mercats. Creació d’una proposta d’investigació. Exposició de les propostes de recerca. La producció de la informació: Dades primàries i secundàries. Recerca d’informació sobre aspectes complementaris a la proposta realitzada. Els mètodes d’obtenció d’informació qualitativa i quantitativa. Visualització i explicació d’un cas real. Creació d’un guió d’obtenció d’informació qualitativa i presentació dels guions elaborats, discussió i solució. I els mètodes d’informació quantitativa. Creació d’un qüestionari i exposició.

Investigació de Mercats II. La significació de les dades. Univers, mostra i representativitat estadística. Càlculs mostrals. La planificació del treball de camp: El paper de l’investigador. Realització del treball de camp. El tractament de les dades. Preparació del fitxer de dades. Anàlisi univariable, bivariable i multivariable. Els principals mètodes. Preparació de l’informe final de resultats. Estructuració i interpretació dels resultats. Presentació de l’informe final.

 

Sortides professionals

  • Treballar en departaments de màrqueting d’empreses, independentment de la dimensió.
  • Treballar en empreses especialitzades en la investigació de mercats.
  • Convertir-se en analista de mercats.
  • Treballar com a consultors d’empreses, consultors de publicitat i altres eines de comunicació.
  • Treballar com a directors de producte (product manager), caps de vendes, directors comercials o directors de màrqueting.
Comparteix-ho: