Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Menció d'Organització d'Empreses

Descripció general de la menció: objectius, perfil i competències inicials

Objectius: formar professionals que tinguin inquietud per treballar en temes relacionats amb la direcció i organització d’empreses.

Perfil de l’alumnat: estudiants interessats a aprofundir en els processos de presa de decisions en les organitzacions i a formar-se en temes rellevants per a l’estratègia i la competitivitat empresarial, com ara la internacionalització, la innovació, la qualitat, els sistemes d’informació i el control de gestió. L’oferta es complementa amb una assignatura de creació d’empreses per a l’alumnat interessat a conèixer el procés emprenedor i que, eventualment, es pugui plantejar la possibilitat d’emprendre un projecte empresarial quan acabi el grau. Finalment, l’oferta es completa amb una assignatura d’investigació operativa, entesa com a eina de suport a temes relacionats amb la direcció d’operacions.

Competències inicials: per començar aquesta menció és especialment important que l’estudiant hagi cursat les assignatures de recursos humans, estratègia i operacions. L’alumnat que hagi trobat atractiu o que s’hagi sentit especialment motivat per aquestes assignatures, pot trobar en aquesta menció una sortida adequada per completar els estudis de cara a aconseguir el grau. Es recomanable també tenir una certa capacitat per treballar i analitzar processos, ja que algunes assignatures de la menció s’ocupen de temes relacionats amb la gestió de processos i la seva importància per al bon funcionament de les organitzacions. En general, es tracta d’assignatures en què l’anàlisi i discussió de casos és important per aprofundir en la realitat de la funció directiva. En qualsevol cas és recomanable haver cursat les assignatures obligatòries abans de començar la menció.

 

Llista d’assignatures de la menció

Menció d'Organització d'Empreses
Direcció de les Organitzacions (**) 6 ECTS
Presa de Decisions (**) 6 ECTS
Creació d'Empreses (**) 6 ECTS
Organització, Innovació i Tecnologia (**) 6 ECTS
Internacionalització de l'Empresa: Gestió i Estratègies (**) 6 ECTS
Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció (**) 6 ECTS
Control de Gestió (**) 6 ECTS
Gestió de Qualitat (**) 6 ECTS
Investigació Operativa (**) 6 ECTS
** Assignatures ofertades

 

Descripció de les assignatures

Direcció de les Organitzacions. La direcció empresarial. La direcció general de l’empresa, el procés directiu, les habilitats directives, el lideratge. L’ètica en els negocis, la responsabilitat social de l’empresa, codis de bon govern. Responsabilitat social corporativa. Estructura i disseny organitzatiu i cultura empresarial. Variables de disseny organitzatiu, factors de contingència, tipus d’estructura, configuracions estructurals, relacions entre l’estratègia i l’estructura. Cultura empresarial: concepte de cultura, elements de la cultura empresarial, tipologies de la cultura empresarial. El canvi i la gestió de la identitat empresarial, direcció del canvi estratègic, efectes de la cultura empresarial. El control de l’estratègia. Concepte i nivells de control, tipus de control, el control de gestió, el control de l’estratègia. Quadre de comandament integral.

Presa de Decisions. Analitzar i identificar de forma sistemàtica els elements que intervenen en la presa de decisions estratègiques en un context d’interacció (competència o cooperació) entre agents econòmics (és a dir, els elements d’un joc). Diagnosticar un problema empresarial, identificant-ne les possibles variables participants i restriccions, i definir els objectius a assolir. Aplicar un model a un problema de gestió empresarial utilitzant algun dels mètodes i algoritmes de recerca d’operacions. Traduir a un llenguatge de gestió empresarial el resultat de l’aplicació del model de solució de presa de decisions triat, amb un enfocament breu, clar i crític. Utilitzar les eines necessàries per a una correcta presa de decisions.

Creació d’Empreses. L’emprenedor: la nova empresa i la idea de negoci. Les competències d’un emprenedor. La creativitat. El procés de creació d’una empresa: anàlisi interna, anàlisi externa (mercat potencial i de la competència). El pla d’empresa i el finançament de la nova empresa: pla de màrqueting, pla financer, pla de producció, pla de recursos humans.

Organització, Innovació i Tecnologia. L’estratègia d’innovació tecnològica. El canvi en l’entorn i la resposta de l’empresa. Innovació i procés innovador. Factors que incideixen en el procés innovador. L’estratègia d’innovació i l’estratègia tecnològica. L’adequació de l’empresa per a la introducció d’innovacions. L’administració del canvi a l’empresa. La problemàtica de la implantació d’innovacions: la recerca d’un ambient d’acceptació del canvi. Estructura organitzativa innovadora.

Internacionalització de l’Empresa: Gestió i Estratègies. Teories de la internacionalització de l’empresa. Estratègies d’internacionalització de l’empresa. Models d’internacionalització. Mercats internacionals: investigació i desenvolupament. Cicle internacional del producte. Avantatge competitiu en un context internacional. Organització dels negocis internacionals. Fabricació mundial, subcontractació i administració de les matèries primeres. Competència internacional: factors de globalització. L’empresa multinacional. Models estructurals de l’empresa multinacional.

Sistemes d’Informació Empresarials per a la Direcció. Fonaments de la gestió de la informació a l’empresa. Prendre consciència de l’impacte de les TIC en la societat, organitzacions i empreses. Utilitzar un sistema de gestió de la informació empresarial, en un entorn de petita i mitjana empresa (PIME) i de gran empresa. Dissenyar conceptualment un sistema d’informació i de base de dades per a una empresa. Reconèixer els problemes i riscos dels projectes informàtics.

Control de Gestió. Tipus de control, control organitzatiu, financer i sistemes integrats. Indicadors de control organitzatiu. El control de gestió i el sistema economicofinancer. La connexió entre control de gestió i estratègia. Indicadors de gestió i quadre de comandaments. Procés pressupostari per àrees: objectius, control i desviacions. Elaboració d’informes. 

Gestió de la Qualitat. Introducció a la qualitat en l’empresa. El control i l’avaluació de la qualitat. Eines per al control i la millora de la qualitat en l’empresa. Els sistemes de gestió de la qualitat. La qualitat total. Reptes per a la gestió de la qualitat.

Investigació Operativa. Introducció a la investigació operativa. El problema general de programació lineal. Mètodes de resolució i aplicacions especials: el mètode símplex, aplicacions especials de la programació lineal. Concepte de problema dual i la seva interpretació. Anàlisi de sensibilitat: concepte de postoptimització, anàlisi paramètrica i variables acotades. Model de transport, problema del transbordament i problema d’assignació. Models de grafs i xarxes: models de fluxos de xarxes i planificació de projectes. 

 

Sortides professionals

  • Treballar en tasques directives o d’adjunt a la direcció: planificació, estratègies, etc.
  • Desenvolupar activitats relacionades amb el control de gestió estratègic.
  • Treballar en consultoria de temes organitzatius com ara: innovació, qualitat, gestió del canvi, internacionalització, etc.
  • Treballar en departaments de recursos humans de qualsevol tipus d’organització.
  • Posar en marxa un projecte emprenedor propi i crear una empresa.
  • Treballar en departaments d’operacions o producció en diferents tipus d’empreses (industrials, de serveis, etc.).
  • Desplegar sistemes integrats de gestió (qualitat, medi ambient, etc.) en qualsevol organització.
Comparteix-ho: