Universitat de Barcelona

Grau d'Economia

Treball final de grau

Què és el Treball Final de Grau?

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS (equivalents a 150 hores de treball de l’estudiant).

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials n’estableix l’obligatorietat i diu: «El trabajo de fin de Grado... deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título».

El TFG comporta la realització per part de l’estudiant i de forma individual d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació.

El TFG s’ha d’ajustar a algun dels tipus següents:

 • Cas pràctic
 • Pla d’empresa
 • Estudi d’aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual)
 • Simulació
 • Informe memòria vinculat a pràctiques externes curriculars
 • Treball de recerca
 • Altres treballs, activitats, similars i comparables en l’àmbit de les ciències socials i de l’àrea dels ensenyaments implicats

 

Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment al treball autònom de l’estudiant. És un treball que li permet mostrar de forma integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau.

Si l’estudiant segueix una menció o bé un mínor, el TFG ha de desenvolupar les competències específiques del seu itinerari d’especialització. Si l’estudiant segueix un itinerari doble (doble grau), el TFG és únic i ha de desenvolupar les competències dels dos graus.

La Comissió Acadèmica de la Facultat va aprovar, en data de 19 de juliol de 2012, la normativa del treball final de grau, que us podeu baixar fent clic aquí.

Tipologia del TFG

 1. TFG estàndard. En aquesta tipologia l'estudiant tria una línia temàtica de les ofertades per la facultat. En el següent enllaç trobareu l'aplicació per fer la tria de temàtica.
 2. TFG Adhoc. Aquesta tipologia està pensada per a l'estudiant que té molt clara la temàtica que vol desenvolupar i no es troba inclosa en les temàtiques del punt anterior. En aquest cas l'estudiant ha de cercar-se un professor que tutoritzi el treball. Aquells estudiants que optin per aquesta opció, poden baixar-se aquí el document, on constarà la temàtica, signat per l'estudiant i pel professor tutor que es proposa i una vegada omplert presentar-ho a la coordinadora del TFG, Amelia Díaz (tfg.fee@ub.edu).
 3. TFG vinculat a pràctiques externes. Aquells estudiants que cursin simultàniament el TFG i les pràctiques externes curriculars poden fer vinculació de les dues assignatures. Els requisits que es demanen per vincular el TFG i les pràctiques externes curriculars són:
 • Fer totes dues assignatures en el mateix semestre.
 • Demanar la vinculació abans de començar les pràctiques.
 • Omplir un document de vinculació i lliurar-lo al coordinador/coordinadora de TFG.
 • L’estudiant té un tutor únic per les dues assignatures, que el tutoritza i orienta en les dues activitats.

 

Requisits

L’estudiant ha de matricular-se del TFG en la fase final del pla d’estudis (en l’itinerari previst 4t. curs, 2n semestre), un cop superats 180 crèdits de la titulació i amb la condició d’haver-se matriculat de tots els crèdits per finalitzar el grau (240 crèdits).
 

Procediment

Abans d’iniciar cada curs acadèmic, es publica a la pàgina web de la Facultat d’Economia i Empresa la llista de temàtiques grups del TFG.

Els estudiants han de fer una preinscripció obligatòria al setembre un cop matriculats del TFG, en què poden triar, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres opcions entre els projectes de TFG oferts.

En cas que alguna opció tingui més demanda que les places ofertes, l’adjudicació dels projectes es fa segons la nota de l’expedient acadèmic ponderada amb el nombre de crèdits superats.

La llista de les adjudicacions definitives dels projectes i tutors es publica a la pàgina web de la Facultat.

L’estudiant que vulgui canviar de projecte ho ha de sol·licitar al coordinador de TFG per escrit, de manera raonada, en el termini de quinze dies a comptar des de la data de la publicació de les adjudicacions. En aquest cas, ha de triar un altre grup en què hi hagi places disponibles o bé una proposta de projecte i tutor específic.

A més, l’estudiant pot escollir lliurement una temàtica que no s’hagi proposat en la llista general i un tutor específic. En aquest cas, ha de presentar un projecte específic de TFG (on ha de constar el títol, els objectius i el pla de treball) signat per l’estudiant i pel professor tutor que es proposa, amb el vistiplau del cap de departament. Al campus virtual del Treball Final de Grau trobareu la informació sobre el procediment.

El projecte assignat té una vigència d’un curs acadèmic.

 

Calendari

 1. Matriculació.  Malgrat l’itinerari previst, l’assignatura TFG es pot cursar en qualsevol dels dos semestres i s’obren dos períodes de matrícula: a l’inici del curs, en què es pot matricular per a qualsevol semestre; i al febrer, en què només es pot matricular per al segon. 
 2. Presentació i qualificació. S’estableixen dos períodes de presentació del TFG, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura.

Tutorització

Cada estudiant té assignat un tutor o tutora. La funció del professorat tutor és orientar i assessorar els estudiants, i lliurar al final un informe normalitzat en què es valori la feina duta a terme per l’estudiant. No obstant això, cal tenir en compte que el responsable del resultat final del projecte és l’estudiant. Durant l’elaboració del TFG s’organitzen sessions presencials informatives i sessions formatives grupals i individuals (per a més informació, es pot consultar el pla docent de l’assignatura).

 

Característiques

El TFG ha de ser un treball personal i original, que integri aportacions corresponents als diferents àmbits docents de cada grau. La memòria corresponent al treball ha de contenir els apartats següents:

 • Índex
 • Resum
 • Introducció/contextualització
 • Objectius/hipòtesis
 • Material i metodologia. Disseny
 • Resultats i desenvolupament
 • Discussió
 • Conclusions
 • Bibliografia i webgrafia

 

La llengua de la memòria pot ser en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona (català i castellà) o en una tercera llengua. Cal incloure-hi sempre un resum escrit en anglès, d’una llargària entre 200 i 250 paraules, en què també consti el títol del TFG en aquesta llengua.

Un cop matriculats en el Campus Virtual corresponent a aquesta assignatura trobareu orientacions i/o plantilla sobre el format a utilitzar en el TFG.

L'avaluació del TFG és continuada i inclou com a mínim:

 • Informe de seguiment per part del professorat tutor
 • Presentació d’una memòria escrita amb un resum científic en anglès

 

Seguint la normativa d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la UB, l’estudiant té dret a l’avaluació única.

Seguint el pla de llengües de la Universitat de Barcelona, l’estudiant pot elaborar i/o defensar el TFG en una tercera llengua. En aquest cas cal l’autorització de la Comissió de Treball Final de Grau.

Es preveuen dues modalitats d’avaluació dels TFG: sense presentació pública i amb presentació pública.

 

a) Modalitat d’avaluació sense presentació pública

L’avaluació sense presentació pública consisteix en l’avaluació del TFG per part del professorat tutor. El tutor o tutora de cada treball ha d’emplenar un informe normalitzat sobre l’evolució i el grau de consecució de les competències del TFG. L’avaluació sense presentació pública pot atorgar una nota final com a màxim de 6,9. L’avaluació del TFG ha de tenir en compte, sense oblidar l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents: la qualitat científica del contingut del treball (65 %); la qualitat formal del treball escrit (20 %); la qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i defensa que l’estudiant ha demostrat al llarg de les sessions presencials (15 %).

 

b) Modalitat d’avaluació amb presentació pública

La modalitat de TFG amb presentació pública consisteix en una defensa pública i oral del TFG en format pòster (exposició gràfica del TFG), exposat en espais de la Facultat habilitats per a aquesta finalitat. La Comissió de TFG organitza el dia o dies dels TFG per a cada un dels ensenyaments. El pòster, així com la defensa de l’estudiant, són avaluats per la comissió o comissions d’avaluació del TFG de cada ensenyament de grau, formada per tres professors. Aquesta modalitat és la que han de dur a terme els estudiants que vulguin optar a una nota final de TFG de 7 o superior. La nota final es calcula com la mitjana ponderada entre la nota del professorat tutor (40 %) i la nota de la comissió d’avaluació (60 %). Abans de la defensa del TFG, el tutor o tutora de cada treball ha d’emplenar i fer arribar a la comissió de TFG un informe normalitzat sobre l’evolució i el grau de consecució de les competències del TFG.

 

Abans de l’inici del període d’avaluació i qualificació del TFG cada estudiant, juntament amb el seu tutor o tutora, ha de decidir la modalitat d’avaluació.

La qualificació del tutor es podrà consultar mitjançant l'aplicació d'avaluació de TFG.

Per elegir temàtica, primer heu de matricular i després triareu tema. Per triar tema consulteu la següent aplicació.

 • TFG matriculat al primer semestre: escollir tema a finals de setembre.
 • TFG matriculat al segon semestre: escollir tema a finals de febrer.

Comparteix-ho: