Universitat de Barcelona

Grau d'Estadística

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general és que l'estudiant es formi com a professional de l'estadística, de perfil generalista, capacitat per fer les tasques específiques del procés d'anàlisi de la informació i presa de decisions, incidint en els aspectes següents:

 • Obtenció i tractament de dades.
 • Modelització, amb identificació i desenvolupament del model adequat en cada cas.
 • Anàlisi i manipulació computacional dels models amb anàlisi crítica,
 • Presa de decisions, amb percepció de la naturalesa dels problemes i interpretació de les solucions proporcionades pels models corresponents.

 

Es tracta de dotar l'estudiant d'habilitats essencials perquè s'incorpori amb èxit al mercat laboral: capacitat d'anàlisi i síntesi, de resolució de problemes, de raonament, de comunicació oral i escrita, de treball en equip, d'organització, de presa de decisions, d'aprenentatge autònom, etc.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de buscar, usar i integrar informació).
 • Compromís social i orientació cap a la sostenibilitat.

 

Competències específiques

 • Capacitat per detectar i formular les necessitats pel que fa a l'anàlisi d'informació en les diferents institucions i situacions, i per identificar les fonts de variabilitat i incertesa.
 • Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, per avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, per incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.
 • Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.
 • Capacitat per detectar, formular i donar solucions, mitjançant models d'investigació operativa, a problemes de presa de decisió de les diferents organitzacions, integrant, si és necessari, els resultats de les anàlisis estadístiques.
 • Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa en la millora de la qualitat i la productivitat en diferents entorns (tecnològics, industrials, etc.).
 • Capacitat per utilitzar el raonament lògic i els instruments matemàtics en un context aplicat.
 • Capacitat per utilitzar els procediments matemàtics específics habituals en estadística i investigació operativa.
 • Capacitat per usar, interpretar, documentar i adaptar eines informàtiques per a l'anàlisi estadística i la gestió de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resolució de problemes.
 • Capacitat per ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.
 • Capacitat per identificar les propietats dels diferents mètodes d'estimació, els seus avantatges i inconvenients, contextualitzats en una situació concreta.
 • Capacitat per utilitzar els diferents procediments de contrast d'hipòtesis per respondre preguntes en un context específic.
 • Capacitat per identificar els principals models de la investigació operativa i conèixer-ne les propietats i l'àmbit d'aplicació.
 • Capacitat per utilitzar el mètode d'optimització apropiat per als diferents models d'investigació operativa.
 • Capacitat per utilitzar llenguatges de programació per implementar algoritmes i sistemes de gestió de bases de dades.
 • Capacitat per proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

 

Comparteix-ho: