Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau d'Economia (pla antic)

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals s'orienten a fer que els graduats adquireixin una comprensió integral del funcionament de l'economia, tant des d'una òptica global, com individualitzada o sectorial.

Es tracta, per tant, de posar a disposició dels futurs graduats els mecanismes de raonament i els instruments adequats per comprendre i interpretar la situació econòmica de qualsevol àmbit territorial.

Els estudiants han d'assolir la capacitat de:

 • Entendre i explicar la realitat econòmica.
 • Entendre la interrelació entre economia i societat.
 • Conèixer les implicacions de les decisions de política econòmica que prenen els governs.
 • Obtenir les eines analítiques i els instruments tècnics necessaris per explicar la realitat econòmica que ens envolta.
 • Conèixer els paràmetres d'un món sostenible i analitzar les possibilitats d'una economia que sigui més respectuosa amb el medi ambient.
 • Entendre i elaborar les informacions econòmiques, així com extreure'n conclusions i plantejar possibles alternatives d'actuació.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de buscar, usar i integrar informació).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d’actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat d'adaptar-se a entorns dinàmics.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el desenvolupament professional.

 

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar les organitzacions i el seu entorn.
 • Capacitat per gestionar i assignar recursos, en l'àmbit tant privat com públic.
 • Capacitat per elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica.
 • Capacitat per fonamentar i aplicar el marc regulador econòmic i social, i els seus efectes.
 • Capacitat per prendre decisions.
 • Capacitat per identificar i comprendre les institucions econòmiques i el seu funcionament.
 • Capacitat per actuar en entorns globalitzats.
 • Coneixement i apreciació de la naturalesa, fonts i usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per tractar-la i analitzar-la.
 • Capacitat per apreciar la història i el desenvolupament de les idees econòmiques, així com de les realitats econòmiques actuals, en diferents àmbits territorials.
 •  Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics.
Comparteix-ho: