Reconeixement i transferència de crèdits a estudis de grau

Crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat

S’entén per reconeixement de crèdits l’acceptació dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat (de la UB o d’altres universitats) i que computin a l’expedient d’altres ensenyaments oficials que l’estudiant cursi a efectes de l’obtenció d’un títol oficial.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau.

IMPORTANT: No es poden reconèixer els crèdits obtinguts en el mateix ensenyament d'una altra universitat, si s’han cursat simultàniament o sense haver demanat el trasllat d’expedient del grau que es cursa a la Facultat, atès que, d’acord amb l’establert a l'RD 195/2016, no es poden expedir dos o més títols universitaris amb la mateixa denominació.

És imprescindible sol·licitar el trasllat d’expedient per cursar els mateixos estudis en una altra universitat. Per reconèixer els crèdits cursats en una altra universitat, cal presentar el justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès per l’altra universitat, un cop s’hagi obtingut plaça, a través de la preinscripció universitària, a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 

Sol·licitud

Podeu presentar la sol·licitud de dues maneres:

 • Telemàticament des de Món UB: Cal que us identifiqueu amb l'identificador i contrasenya de la UB, i empleneu la sol·licitud. Un cop emplenada, heu d’imprimir-ne el resguard que s'obté al final del procés i presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència la documentació original indicada a l'apartat següent. Tot i que podeu penjar aquesta documentació en format PDF a l’aplicació, de moment això no exclou de presentar els originals a la Secretaria d’Estudiants i Docència. Abans d'iniciar la tramitació telemàtica, cal que us llegiu aquesta guia pràctica.

 

 • Presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència: presenteu emplenat el formulari de sol·licitud i la documentació original indicada a continuació.

 

Documentació

En el cas d'estudis iniciats a la UB (no cal presentar-la si els estudis iniciats s'han cursat a la Facultat d'Economia i Empresa):

 • Expedient acadèmic.
 • Pla docent de les assignatures superades amb el segell del centre d'origen.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Justificant d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient.
 • Expedient acadèmic.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

 

En el cas de titulats universitaris:

 • Certificat o expedient acadèmic on consti la data d'expedició del títol.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

 

NOTA: En el cas d'assignatures reconegudes, en l'expedient acadèmic ha de constar l'orígen del reconeixement, o en el seu defecte, l'expedient acadèmic original d'on es va cursar i superar l'assignatura i el seu pla docent.

 

Preu i matrícula

Per tramitar la sol·licitud de reconeixement, independentment de si la resolució és positiva o negativa, cal abonar la taxa per a estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement establerta, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya (54,54 € segons el Decret 300/2021, de 29 de juny).

Un cop resolta favorablement la sol·licitud de reconeixement de crèdits, és imprescindible matricular-se dels crèdits reconeguts perquè s'incorporin a l'expedient acadèmic. Podeu fer-ho en la matrícula del mes de setembre o en l'ampliació de matrícula del mes de febrer.

Excepcionalment, si us trobeu en alguna de les dues situacions que s'indiquen a continuació, podeu formalitzar la matrícula d'aquests crèdits entre els mesos de juny i setembre passant per la Secretaria d'Estudiants i Docència.

 • Si esteu en situació d'acabar els estudis durant el mateix curs acadèmic.
 • Si esteu en situació d'assolir la condició de final de carrera (216 crèdits superats) de cara al curs següent.

 

El preu de matrícula s'estableix, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Per al curs acadèmic 2021-2022, el preu del crèdit reconegut és el 20 % de l’import del crèdit ordinari.

Si només es tramita la transferència de crèdits, l'estudiant no ha d'abonar cap taxa ni matricular-se dels crèdits.

La Universitat de Barcelona reconeix 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals  universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, i altres activitats organitzades per la Facultat.

 

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentat necessàriament telemàticament:

 • Cal que entreu des de MonUB i us identifiqueu amb l'identificador i contrasenya de la UB, i empleneu la sol·licitud. Un cop emplenada, heu d’imprimir-ne el resguard que s'obté al final del procés. En el propi aplicatiu haureu de penjar en format PDF la documentació acreditativa de la realització i superació del curs/activitat que voleu reconèixer. La Secretaria d’Estudiants i Docència, si procedeix, podrà sol·licitar el lliurament de la documentació original. Abans d'iniciar la tramitació telemàtica, cal que us llegiu aquesta guia pràctica.
 • Recordeu que no s'ha d'abonar cap taxa en la sol·licitud del reconeixement i que aquesta s'ha de fer per l'apartat "reconeixement acadèmic".
 

Preu i matrícula

El preu de matrícula s'estableix, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Per al curs acadèmic 2022-2023, el preu del crèdit reconegut és el 20 % de l’import del crèdit ordinari.

Un cop resolta favorablement la resolució de reconeixement, és imprescindible matricular-se dels crèdits reconeguts al més aviat possible perquè s'incorporin a l'expedient acadèmic. Podeu fer-ho en els períodes de matrícula de setembre o en la modificació/ampliació de matrícula del mes de febrer.

Excepcionalment, si us trobeu en alguna de les dues situacions que s'indiquen a continuació, podeu formalitzar la matrícula entre els mesos de juny i setembre passant per la Secretaria d'Estudiants i Docència.

 • Si esteu en situació d'acabar els estudis durant el mateix curs acadèmic.
 • Si esteu en situació d'assolir la condició de final de carrera (216 crèdits superats) de cara al curs següent.

L’experiència laboral i professional pot ser objecte de reconeixement si està relacionada amb les competències del títol, i únicament dona dret al reconeixement de 6 crèdits optatius d’assignatures de pràctiques externes.

 

Requisits

L'estudiant que sol·licita aquest reconeixement ha de demostrar documentalment que durant els darrers cinc anys ha treballat, amb contracte laboral i/o en règim autònom, un mínim de 1500 hores. Aquestes hores d’experiència laboral i professional han d’estar relacionades amb les competències que té associat el grau per al qual se sol·licita el reconeixement.

Aquest reconeixement no és directe i no n'hi ha prou de complir aquest requisit. Una comissió ha de valorar que les competències i habilitats que ha desenvolupat l’estudiant siguin d’un nivell adequat al que s’espera d’un graduat de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

Sol·licitud
                                                                          
Podeu presentar la sol·licitud de dues maneres:

 • Telemàticament des de Món UB: Cal que us identifiqueu amb l'identificador i contrasenya de la UB, i empleneu la sol·licitud. Un cop emplenada, heu d’imprimir-ne el resguard que s'obté al final del procés i presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència la documentació original indicada a l'apartat següent. Tot i que podeu penjar aquesta documentació en format PDF a l’aplicació, de moment això no exclou de presentar els originals a la Secretaria d’Estudiants i Docència. Abans de procedir a la tramitació telemàtica, caldria que us llegíssiu aquesta guia pràctica.

 

 • Presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència: presenteu emplenat el formulari de sol·licitud i la documentació original indicada a continuació.

 

Documentació

 • Currículum.
 • Informe de la vida laboral: és el document oficial en què es recullen tots els períodes en què s’ha estat cotitzant en el sistema de la Seguretat Social, ja sigui com a assalariat o com a autònom. Es pot demanar a qualsevol oficina de la Seguretat Social, sigui quina sigui la nacionalitat de l'estudiant. Aquest informe recull cronològicament la relació de totes les empreses amb què s’ha establert relació contractual laboral. S'assenyalen en cada cas les dates d'alta i baixa al sistema de la Seguretat Social per a cadascun dels contractes, amb el saldo resultant de dies cotitzats i la modalitat de jornada (completa o a temps parcial).
 • Informe de l’empresa: aquest informe ha d’evidenciar les tasques que ha dut  a terme l'estudiant que sol·licita el reconeixement, el càrrec que ocupa o ocupava, les persones a càrrec seu, i les competències i habilitats que ha assolit en el desenvolupament de les seves funcions. Format i contingut de l'informe de l'empresa.
 • Autoinforme: en aquest informe l'estudiant que sol·licita el reconeixement ha de justificar el seu aprenentatge i ha d’argumentar la consecució en profunditat de, com a mínim, 4 de les competències relacionades amb el grau per al qual sol·licita el reconeixement. Aquest informe ha de posar de manifest que ha assolit les competències amb un nivell adequat al que s’espera d’un graduat de la Facultat d’Economia i Empresa. Contingut de l'autoinforme.

 

Preu i matrícula

Per tramitar aquesta sol·licitud, independentment de si la resolució és positiva o negativa, cal abonar la taxa per a estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement establerta, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya (54,54 € segons el Decret 300/2021, de 29 de juny).

Un cop resolta favorablement la resolució de reconeixement, és imprescindible matricular-se del crèdits reconeguts perquè s'incorporin a l'expedient acadèmic. Podeu fer-ho en la matrícula del mes de setembre o en l'ampliació de matrícula del mes de febrer.

Excepcionalment, si us trobeu en alguna de les dues situacions que s'indiquen a continuació, podeu formalitzar la matrícula d'aquests crèdits entre els mesos de juny i setembre passant per la Secretaria d'Estudiants i Docència.

 • Si esteu en situació d'acabar els estudis durant el mateix curs acadèmic.
 • Si esteu en situació d'assolir la condició de final de carrera (216 crèdits superats) de cara al curs següent.

 

El preu de matrícula s'estableix, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Per al curs acadèmic 2021-2022, el preu del crèdit reconegut és el 20 % de l’import del crèdit ordinari.

Comparteix-ho: